Založ si blog

Na tento blog kliknite len vtedy ak máte viac času ako 10 minút a záujem o veci verejné

Milí čitatelia, ponúkam Vám nové názorové spektrum audiovizulánej komunikácie. Sami sa môžete presvedčiť, či písané myšlienky zodpovedajú skutočnému rozmýšlaniu ľudí. Prečítajte si priložený scenár novej televíznej relácie založenej na vyrovnanej diskusii o kontroverzných spoločenských témach a porovnajte si po premiére, či verbálny výsledok zodpovedá napísanému textu. Či sa rozhovor odohral podľa scenára, alebo inak a možete si tipnúť ako bude rozhovor prebiehať a tiež pridať svoj názor. Vyskúšajte si, že iné je písať, iné je hovoriť a iné je konať. Overiť si to môžete hneď po prečítaní tohto článku na youtube, detail adresy nájdete v texte.

Scenár:

Moderátor v obraze:

Dobré popoludie priatelia, sympatizanti priamej demokracie a fanúšikovia trvalo udržateľného rozvoja. Vítam vás v novom formáte televíznej relácie KONTRA, iste Vás bude zaujímať, aký nový formát to má byť a prečo sme sa rozhodli pre zmenu.

Pre nový formát sme sa rozhodli najmä z dôvodov pripomienok naších sympatizantov, fanúšikov a obyčajných ľudí, ktorí mali výhrady voči predchádzajúcej verzii koloseo najmä preto, že:

1)      obsahovali jedno názorové spektrum bez opozičných a kritických pohľadov, nemali sme dostatok opozičných diskutérov.

2)      boli príliš dlhé, čo jední ocenili, že diskutujúci podali dostatočné a vyčerpávajúce informácie, ale na strane druhej vzhľadom na platenie za stiahnuté kilobajty cez internet boli aj finančne náročné pre odpozeranie.

3)      ich dvojtýždenný cyklus je príliš netradičný a strácal sa z povedomia naších sympatizantov a fanúšikov, ktorí potom zabúdali z dôvodu nepravidelnosti.

Vzhľadom na naše finančné a časové možnosti sme sa rozhodli pre kompromis, novým prvkom bude kontrovač, dnes to bude Michal, Michal máš slovo, vysvetli prečo kontrovač:

Michal v obraze: Od roku 2008 sme vyrobili vyše 72 relácii, ktoré boli založené na jednom pozitívnom názorovom spektre. Pre pochopenie zložitých tém je potrebné účasť protinázorového spektra na diskusii vo forme oponentúry, ktorý predstavuje hosťovsku stranu, povzbudzovať k ďalším argumentom. Týmto sa relácia stane atraktívnejšou, pretože bude dochádzať k názorovým roztržkám a neustálemu objasňovaniu a spochybňovaniu daných protichodných názorov a bude zabezpečená vyrovnanosť argumentov v jednotlivých kontroverzných témach, ktoré budú nastolené v epizódach tejto relácie.

2) dĺžka je prispôsobená objektívnej požiadavke verejnosti na 20 minút. Toto je čas vhodný na kompletné vyjadrenie názoru – hosťa – k danej téme, ktorá bude dopredu predurčená, aby za celý rok v 52 týždňoch sa objasnilo čo najviac aspektov na podporu projektu trvalo udržateľného rozvoja.

3) týždenný cyklus sa ukazuje byť ako optimálny. Webový portál SME vyrába tiež hosťovské relácie, ktoré vysiela v týždennom cykle každú stredu, a aj nová TV 8 vysiela hosťovskú reláciu v týždennom cykle každú sobotu.

Moderátor v obraze: Mojou úlohou bude dohliadať na korektnosť diskusie ako klasický moderátor s tým malým rozdielom, že budem dohliadať na časové limity tejto diskusie. Vítam prvého nášho hosťa, ktorý prijal naše pozvanie, je ním magister Jozef Sivák, vedecký pracovník SAV. Vítajte!

Ako prvú tému sme si určili : Je verejná diskusia neoddeliteľnou súčasťou modernej demokracie? Nech sa páči máte svoje 4 minúty na túto tému.

Hosť v obraze: V dĺžke cca 4 minút odprezentuje svoj názor, pričom by sa mal zamerať na súčasnosť, že demokracia ako vláda ľudu nemôže fungovať bez komunikácie a konsenzu. Podstata demokracie nemôže spočívať len v danej dôvere svojím zástupcom prostredníctvo volieb každé 4 roky a ponechať na ich ľubovôľe pri prijímaní zákonov. Dôležitým prvkom demokracie je teda diskusia. Kedže u nás nefunguje model, na akom princípe, kedy a kde diskutujú poslanci s občanmi, tak potom musí nastúpiť diskusia medzi občanmi s predpokladom, že ju povinne alebo nepovinne budú akceptovať aj poslanci. Ďalej, podľa vlastných úvah hosťa – jeho malá prezentácia.

Moderátor v obraze: Uplynuli 4 minúty a ja Vás musím zastaviť a dávam slovo kontrovačovi a prosím, aby stručne uviedol protinázor.

Kontrovač v obraze: Občania majú možnosť si raz za štyri roky zvoliť svojich zástupcov v parlamente, ktorí budú vykonávať ich vôľu a zastupovať ich v legislatívnom procese. Načo nám je potom diskusia, keď ľud už pri voľbách zveril  všetku moc svojím zástupcom. V modernej demokracii je dôležitá len diskusia v Národnej Rade, kde poslanci rozumným argumentovaním a odborným pohľadom na vec dôjdu k rozumnému záveru pri hlasovaní a celospoločenská diskusia nie je k fungovaniu demokracie vôbec potrebná.

Moderátor v obraze: Aj kontrovač má svoj čas, prosím Vaša reakcia.

Hosť v obraze: V dĺžke cca 2 minuty reaguje na kontra otazku. Toto Vaše tvrdenie nie je pravdivé, prax ukazuje, že za 20 rokov po tzv. nežnej revolúcii sa drvivej väčšine nezlepšil život, hlavne prijímaním zákonov, ktoré si občania neželajú, napríklad, že minimálna mzda zaostáva voči iným krajinám v EU alebo sa prijímajú zákony, ktoré občania nechcú npr. Navýšenie eurovalu, zákon o dobrovoľných dražbách. Prax ukázala, že poslanci slúžia niekomu inému než občanom, preto sa musí prinavrátiť späť princíp demokracie a prispôsobiť ho vedecko technickému pokroku. Prax však ukazuje, že poslanci sa snažia nadbiehať nadnárodnym spoločnostiam s nádejou na províziu. Preto musí začať dialóg medzi poslancami a občanmi. Demokracia starého typu je už dnes prekonaná.

Moderátor v obraze: Uplynuli 2 minúty a ja Vás musím zastaviť a dávam slovo kontrovačovi a prosím, aby stručne uviedol svoj názor.

Kontrovač v obraze: Ako môžete prosím, Vás, tvrdiť, že sa životná úroveň občanov za 20 rokov nezlepšila, veď došlo k obrovskému rozvoju, ako hospodárskemu, tak kultúrnemu vo všetkých oblastiach spoločenského života. A všetko toto zlepšenie predsa riadili naši zástupcovia, oni sa predsa vždy snažili dosiahnúť rast a zlepšenie životnej úrovne. A pokiaľ chcete dosiahnúť demokraciu, kde nebude vôbec dochádzať k zneužívaniu právomocí, tak sa živíte len utópiou, ktorá nikdy nebude reálna. K vášmu tvrdeniu, že ľudia si neželajú určité zákony, prosím Vás, ako to môžete tvrdiť? A vôbec, keď ich poslanci rozhodli inak, než si želali, mali si prečítať pred voľbami program strany, mali viacej rozmýšľať a nie potom sa sťažovať. A viete mi dokázať, že poslanci slúžia nadnárodným korporáciám, ste naozaj smiešni, keď sa snažíte zdémonizovať takto našich zástupcov. Oni nás jednoducho zastupujú a dialóg nie je potrebný. Prax žiadne zlyhanie nevykazuje!

Moderátor v obraze: Aj kontrovač má svoj čas, prosím Vaša reakcia.

Hosť v obraze: Zmyslom môjho úvodného vstupu nebolo polemizovať o spravodlivosti, o spôsobe prenášania kompetencii a spôsobe vládnutia. Ja som poukázal, že demokracia prechádza tiež svojím historickým pokrokom, v ktorom sa objavujú isté prvky nesúladu medzi občanmi a ich zástupcami. Je to viac menej otázka, ktorú možno charakterizovať, ako otázkou morálky spolunažívania. Ja považujem diskusie za prvok ľudskosti, veď, ako sa hovorí – nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie. Pozrime sa na to z vedeckého poznatku. Ak zlyhá komunikácia v spoločnosti, tak zlyháva princip demokracie a nastáva totalita, veď tých totalít sme tu mali niekoľko. Ľudstvo ako také sa rozvíja a rozvoj musí nastať aj v kultúrnosti spolunažívania. Štát predsa ľudia nevymysleli na to, aby sa určitá skupina privilegovala na úkor väčšiny, štát si ľudia zriadili najmä preto, aby si spoločne zaobstarávali obživu, zabezpečili ochranu majetku, práv a života a aby sa chránili pred cudzími dobyvačnými nájazdami. To bol zmysel štátu. Bez komunikácie sa tento zmysel stráca, nakoľko bez komunikácie sa môžu vytvárať tajné zoskupenia ktorým hovoríme mafie a tie potom sa obohacujú na úkor väčšiny. Preto ľudia musia navzájom komunikovať, informovať sa o veciach verejných a to na takej úrovni na akej je vyspelá technika a vedeckotechnický pokrok.

Moderátor v obraze: Uplynuli 2 minúty a ja Vás musím zastaviť a dávam slovo kontrovačovi a prosím, aby stručne uviedol protinázor.

Kontrovč v obraze: Áno, bez komunikácie štát nemôže fungovať, to sa síce dobre počúva, ale v praxi by váš model nikdy fungovať nemohol. Nemôže sa predsa každý dohadovať s každým, nemôže v štáte každý rozhodovať, to by legislatívny proces trval stokrát dlhšie a nebolo by to dobré ani pre štát, ani pre ľudí. Práve preto tu máme zástupcov, pretože je to jediná možná cesta, ako tú komunikáciu urýchlili. Voľby sú tou komunikáciou, kedy si ľudia zvolia stranu, ktorá im najviac vyhovuje a tá v ich mene rozhoduje. Toto je jediná cesta, ako to fungovať môže, pretože vašou cestou by poprvé administratíva bola tisíckrát nákladnejšia, zdĺhavejšia a tiež nemôžeme ľuďom dávať takú veľkú zodpovednosť. Nemôže predsa každý robotník rozhodovať o zložitých ekonomických otázkach. A v konečnom dôsledku si to ten robotník ani neželá, má predsa dosť starostí. Zastupiteľská demokracia je efektívna a flexibilná práve preto, že koncentruje moc v rukách malej skupiny a to je práve funkčné. Pokusy o celonárodnú diskusiu o veciach verejných alebo decentralizácie moci, či úplná priama demokracie by sa skončili chaosom, lebo štát je príliš komplikovaný organizmus, aby sa ponechal na jednoduchých ľuďoch a aby o ňom všetci rozhodovali.

Moderátor v obraze: Čas nás tlačí, takže toto je posledný Váš vstup, nech sa páči.

Hosť v obraze: Toto, čo ste povedal je ten omyl a práve preto je potrebná diskusia, ale nielen takáto diskusia, ale každá diskusia prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov by mala byť odlišná od diskusia pri pive. Diskutéri by mali mať možnosť použiť aj audiovizuálne prostriedky, lebo určité veci sa nedajú slovne vyjadriť. Ale nebudem odbiehať. Práve preto, ako ste povedal, že robotník nemôže mať vedomosti o zložitých ekonomických operáciach a práve, že zlým rozhodnutím svojho zástupcu má menší plat, lebo  práve jeho zástupca nemusí byť ten najlepší odborník. Preto by mali diskusie smerovať k hľadaniu riešení daného problému, hľadaním kompromisov a mali by byť pod dohľadom aspoň štátneho notára, ktorý by osvedčil tvrdenia diskutujúcich, že hovorili pravdu a ak by sa v budúcnosti ukázalo, že klamali, tak by mali niesť zodpovednosť za svoje prejavy. To je problém dneška, že sa klame a zavádza len preto aby sa uplatňoval egoizmus – každý sa musí o svoju rodinu postarať sám. Preto stojím za svojím názorom, že diskusia je potrebná.

Moderátor v obraze: Ukončujem Vašu diskusiu lebo čas uplynul. Mojou úlohou bude mať záverečné slovo nielen preto, že som moderátor, ale aj preto, že som v jednej osobe aj občan a kedže môžu byť v našej spoločnosti samosudcovia bez poroty, tak my sa budeme v našej relácie hrať tiež na samosudcov bez poroty a ja teraz vynesiem zaverečný verdikt – rozsudok. Vaše vzájomné tvrdenia boli namieste, každý ma tak trochu pravdy, ale na ktorú stranu sa priklonia vážky váh spravodlivosti, tak to už je moja osobná vec. Tak trochu ironicky, s dávkou výsmechu fungovania našej spoločnosti, rozhodnem proti vlastnému svedomiu, že kontrovač mal viac pravdy ako hosť!

Vážení priatelia, ak nie ste s mojím verdiktom spokojní napíšte nám, v budúcnosti pripravíme pred začatím relácie vyhodnotenie Vašich názorov z predchádzajúcej  relácie a možno aj pripravíme možnosť hlasovať prostredníctvom telefónu SMS-kami.

Takže, ďakujem hosťovi pánu Mgr. Jozefovi Sivákovi, ako aj nášmu kontrovačovi, v tomto prípade Michalovi za účasť a teším sa na budúcu reláciu. Reprízu si možete pozrieť aj na www.youtube.com/user/chorademokracia. Do videnia.

 

KONIEC (zatmievačka)

Odvážny sa bude brániť, zbabelec sa schová a bude čušať. Plné znenie odvolania vo veci zamietnutej žaloby proti Národnej rade Slovenskej republiky.

26.05.2018

V zmysle práv zaručených ústavou „Čl. 26 (1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. (2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným viac »

Z čoho vznikol kapitalizmus

17.12.2017

"Trh" je modlou dnešného náboženstva. Je to vraj priestor slobody a rovnosti. Ponuka a dopyt sa tu vyrovnávajú z nejakých čarovných dôvodov a vždy dosahujú bez ohľadu na subjektívne podmienky viac »

Drahí priatelia, tu je môj komentár k prejavu prezidenta SR Andreja Kisku.

14.01.2017

Najskôr mi drahí priatelia, ktorí budete mojimi priateľmi aj v tomto roku, dovoľte, zaželať Vám v Novom roku 2017 veľa šťastia, zdravia, optimizmu a nádeje, že sa Vám splnia všetky Vaše viac »

Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell

V prípade sexuálneho zneužívania dievčat figuruje aj "Epsteinova madam"

18.08.2019 21:52

Epsteinovi údajne pomáhala dohadzovať dievčatá dcéra britského mediálneho magnáta Roberta Maxwella.

poľsko, helikoptéra

Záchranári hľadajú mužov uviaznutých v najdlhšej tatranskej jaskyni

18.08.2019 21:08

Spojenie medzi dvojicou a kolegami vo Veľkej snežnej jaskyni sa prerušilo po náhlom zatopení jednej z chodieb.

ministerstvo zdravotníctva

Na chaos pri liekoch doplatili pacienti

18.08.2019 19:30

Niektorí onkologickí pacienti si musia od júla za lieky priplácať mesačne desiatky eur. Chyba sa stala na strane štátu, ktorý zle nastavil ceny.

Migranti, štúrovo, polícia, utečenci

V Štúrove zadržali migrantov z Afganistanu, schovávali sa pod vagónmi

18.08.2019 18:58

Zvyšná časť nelegálnych migrantov bola zadržaná neskôr, keďže pešo pokračovala ďalej.

koloseo

Patríme medzi aktívnych občanov, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a majú za cieľ presadiť ZMENU spoločenského zriadenia na priamu demokraciu na vzor Švajčiarska.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 41
Celková čítanosť: 113472x
Priemerná čítanosť článkov: 2768x

Autor blogu