Založ si blog

Otvorený list prezidentovi Andrejovi Kiskovi „Zastavte tajný dohľad nad občanmi“ ktorým sa cielene rozkladajú rodiny

Vážený pán prezident Andrej Kiska, priamou voľbou ste sa tal prezidentom všetkých občanov, bez akéhokoľvek rozdielu či už náboženského alebo politického, preto je Vašou povinnosťou pomáhať občanom bez akéhokoľvek výberu, či už na základe zdravotných problémov, náboženského alebo politického názoru. Žiadam Vás týmto v mene poškodených občanov, aby ste zastavil „novodobí fašizmus“ nadraďovanie jedných, ktorí sú pri moci nad druhými, ktorí sú radovými občanmi, zastavte tajný dohľad nad občanmi, ktorého cieľom je rozklad rodín s iným politickým názorom, než je názor parlamentných strán. Profitujú bývalé štruktúry ŠTb, nové generácie detí a vnúčat bývalých príslušnikov zločineckej Komunistickej strany, ktoré sa šíria ako rakovinový nádor.

Celý list je na linke www.koloseo.info/listyprezidentovi

 

Vážený pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky,

v úvode mi dovoľte zaželať Vám veľa úspechov vo Vašej novej a veľmi významnej funkcie pre budúcnosť Slovenska, veľa síl odolávať opozícii a veľa tvorivej invencie pri zušľachťovaní tak narušených medziľudských vzťahov, a veľa odvahy dať  čestným ľudom žijúcim  v tomto štáte nádej, že po krivdách, ktoré sa im udiali príde spravodlivosť a zmení sa im ich ťaživá situácia. Prezident všetkých občanov, ktorý bol zvolený priamou voľbou môže veľa, oveľa viac než sa vyhováral ten predchádzajúci, že nemá kompetencie.

Odvolávam sa na Váš príhovor uverejnený v médiach a v v ktorom ste uviedol, že uvítate každý podnet od radových občanov, ktorý by nebol len sťažnosťou, ale, ktorý by viedol k riešeniu problémov v systéme spoločnosti. Môj príbeh je tak silný, že sa dá na ňom stavať riešenie veľmi vážneho problému v spoločnosti – slabá vymožiteľnosť práva. Začnem od konca, aby som Vás nezaťažoval čítaním príbehu, ktorý uvediem v odôvodnení návrhu na riešenie. Navrhujem ustanoviť „Poradný výbor na preskúmanie sťažností poškodených občanov v odôvodnených podozreniach z korupcie na súdoch, prokuratúry a polície“. Tento poradný výbor by zároveň analyzoval prienik porušenia zákonov pri korupcii a navrhoval by iniciovanie novely „zlých zákonov“ alebo úplne nové zákony, ktoré by viedli k podstatnému zlepšeniu vymožiteľnosti práva. Z mojich 21 súdnych sporoch v ktorých som bol úspešný len v troch veciach a to len na ÚS z dôvodov prieťahov v konaní,  deväť bolo zamietnutých z dôvodov podozrenia korupcie (sťažnosti v Štrasburgu boli „pozametané pod stôl“ úradníkom registrovaného v zoznamoch UPN ako agent ŠTb), ostatných dvanásť su doposiaľ živé, vyplynuli dva dôležité poznatky.

Po prvé na Slovensku chýbajú vykonávacie zákony na výkon základných ľudských práv. Ústava SR síce zaručuje základne práva a slobody, ale polícia, prokuratúra a najmä súdnictvo nemá k dispozícii hmotnoprávne normy, podľa ktorých by sa zabezpečil výkon týchto Ústavou chránených práv a slobôd. Domáhanie sa porušených práv na Ústavnom súde SR vyžaduje vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov a to býva ako v mojom jednom prípade 17 rokov súdenia a napokon z dôvodov plynutia času sa tieto práva „stratia“ v premlčacích lehotách. Tak napríklad v mojom prípade „druhotnej platobnej neschopnosti“ (dvaja darebáci sa obohatili za 17 rokov o milióny a zanechali za sebou „reťaz“ dlžníkov z dôvodov druhotnej platobnej neschopnosti, „reťaz“ nešťastných rodín) pričom by  postačil jeden jednoduchý zákon, ktorým by sa potrestal hneď na začiatku „hýbateľ“ darebáctva, o čom sa zmieňovali už dávni Filozofi akými boli Aristoteles cez Machiaveliho až po Hegla. Aj v súčasnosti máme spustu dobrých filozofov, ktorých „darebáci pri moci“ nepustia k slovu. Zúčastnil som sa npr. seminára „Človek na prelome dvoch tisícročí“ prof. Veverku z UK Banská Bystrica, na ktorom desiatky filozofov ponúkali skvelé riešenia. Tým jednoduchým zákonom by sa odstránilo “reťazenie“ nesplatiteľných dlhov poškodených občanov. V súčasnosti „vymáhanie“ svojich práv funguje tak, že príčinu predbehne následok príčiny a ťarchu znáša posledný z „reťazenia“ a to treba zmeniť tak, aby na prvotného „hýbateľa“ (neplatiča) prešli záväzky vyvolané príčinnými súvislosťami následne poškodených občanov. V praxi by to znamenalo, že ak niekto (osoba „Y“) preukáže súdnym rozhodnutím, že mu osoba „X“ dlhuje ako prvá npr. „30.000 euro“  tak súd rozhodne, že v tej výške prejdu všetky záväzky osoby „Y“ speť na osobu „X“. Takto sa zastaví „reťazenie“ a osoba „Y“ neprodukuje dalši dlhy. Navyše by mohla vzniknúť nová poisťovňa, ktorá by v prvom kroku prefinancovala dlh osoby „X“ v prospech osoby „Y“ a viedla by exekučné konanie na majetok prvotného „hýbateľa“ nezákonnosti osoby „X“. Môj nižšie uvedený príbeh to jasne preukazuje, že „darebáci“ si užívajú milióny, ktoré sa stratili v „podvodnom úpadku“, ktoré neboli mojím ziskom, len tržbou, ktoré patrili ďalším „subdodávateľom“ a takto som produkoval ďalší a ďalší dlh až pokiaľ som neprišiel o rodinný dom ja sám, rozpadla sa mi rodina a stal som sa bezdomovcom. Prvotní „hýbatelia“ nezákonnosti sú nepostihnuteľní, vid môj príbeh z praxe. Zjednodušená forma zákonov by mala znieť asi takto:

Kto ako prvý nedodrží zmluvný záväzok voči inému a ten preukáže, že hrozí reťazenie dlhu, tak ten kto ako prvý nedodržal záväzok  preberá v plnej vo výške  záväzku bremeno toho kto bol nedodržaním zmluvného záväzku poškodený.

Majiteľ ako fyzická osoba spoločnosti s ručeným obmedzeným ručí celým svojím majetkom za nesplnený záväzok voči inéj fyzickej osobe.

Druhým najvypuklejším problémom v spoločnosti je „korupcia“ na súdoch, polícii, prokuratúry ale aj v nižších stupňoch riadenia,  teda podplácanie financiami, vytvorené o.i. aj vyššie uvedeným princípom. Keby neboli nelegálne peniaze nebola by ani korupcia, lebo aj politická korupcia či „rodinkárstvo“ inak povedané vzájomná pomoc spriahnutých „duší“ je založená len na „mamone“ teda špinavých peňazí.  Preskočím niekoľko „politických“ dôvodov a dostaneme sa rovno k jadru, keby neexistoval „Tajný dohľad nad občanmi“ korupcia na Slovensku by dosahovala len európsky priemer. Aj tu by spomínaný  „Poradný výbor na preskúmanie sťažností poškodených občanov z odôvodnených podozrení z korupcie na polícii, prokuratúry a súdnictve“ urobil kus práce, lebo by v jednotlivých prípadoch dekonšpiroval tajný dohľad nad občanmi a mohol navrhovať zákonné úpravy. Ako ústavný činiteľ by Vás mali informovať čo tvorí „predmet štátneho tajomstva“ nielen z oficiálneho hľadiska a prístupných dokumentov ale aj neoficiálne. Môj príbeh preukazuje, že s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou je v rámci tajného dohľadu nad občanmi v praxi zavedený „tajný predmet štátneho tajomstva“, ktorý je v tom, že polícia, prokuratúra a najmä súdnictvo „musia ignorovať“ článok 154c Ústavy SR pri domáhaní sa svojich práv poškodenými občanmi, označených zvyčajne ako  – Persona Non Grata. Tento článok 154 c Ústavy SR zaručuje nadradenosť medzinárodných zmlúv a dohovorov nad domácimi zákonmi. Len v mojom prípade najmenej v polovici z 21 súdnych sporov, polícia, prokuratúra a najmä „samosudcovia“ ignorovali povinnosť aplikovať medzinárodný Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v zmysle čl. 154c Ústavy SR keď mi zabezpečoval väčšiu ochranu mojich ľudských práv a základných slobôd, než domáce zákony, npr. Zákon o dobrovoľných dražbách a jeho tzv. 3 mesačná prekluzívna lehota v ktorej ked poškodený občan nestihne podať žalobu na určenie neplatnosti dražby, už sa nemôže domáhať prešetrenia zákonnosti aj keď ide o zjavný podvod alebo trestný skutok. O tom ako aplikovať tento článok aj zavraždený JUDr. Ernest Valko napísal profesionálny výklad ako majú súdy aplikovať medzinárodný Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v praxi prostredníctvom čl. 154 c Ústavy SR. Tým jednoduchým zákonom, v zmysle článku JUDr. Ernesta Valka, by sa odstránila polovica skorumpovaných súdnych rozhodnutí, lebo „hýbateľom“, ktorí získavajú nelegálne financie z dôvodov porušenia základných práv a slobôd prostredníctvom tajného dohľadu by „odzvonilo“. V praxi by to znamenalo, že ak niekto (osoba „Y“) preukáže, že mu osoba „X“ porušila jeho základné právo ako prvá npr. „právo na majetok“ v zmysle zákona, ale v rozpore s Dohovorom,  tak súd z úradnej povinnosti musí dať v zmysle čl. 154c Ústavy SR prednosť Dohovoru pred domácim zákonom (lebo zabezpečuje lepšiu ochranu ľudských práv a základných slobôd než domáci zákon) a rozhodne, že súd , na domáci zákon n e  p r i h l i a d a, ktorým sa osoba „X“ obohatila na úkor osoby „Y“ a všetky „ťarchy a záväzky“ osoby „Y“ prechádzajú speť na osobu „X“. Tak by malo fungovať rozhodovanie „samosudcov“. Len sa to musí vykonávacím zákonom prikázať. V praxi by to znamenalo npr. že ak niekto získa majetok  v zmysle platného zákona npr. o dobrovoľných dražbách, ale v rozpore s Dohovorom, ktorý zaručuje zákonnosť a nie svojvôľu, zaručuje primeranosť a nie neúmerne obohacovanie, zaručuje opodstatnenosť a nie ziskuchtivosť,  tak súd aplikuje čl 154c Ústavy SR a vynesie jednoznačný rozsudok v neprospech porušovateľa mravných imperatívov bez ohľadu na premlčaciu lehotu. Týmto sa minimálne o polovicu zníži korupcia na súdoch, polícii a prokuratúre.

 

Vážený pán prezident všetkých občanov Slovenskej republiky,

patrím medzi skupinu ľudí, ktorí sú v nevýhode, nakoľko ako sa hovorí, že aj „vrahovia majú možnosť požiadať prezidenta o milosť, či odpustenie! Ja som nespáchal žiaden trestný čin a predsaj sa na Vás obraciam so žiadosťou o milosť čí odpustenie. Som poškodený občan, ktorý sa nemá ako brániť, keď korupcia na súdoch prekročila hranice právneho štátu a dostala sa pod kontrolou politickej moci a finančných skupín. Patrím  medzi ľudí ktorí sa dostali nie vlastnou vinou do druhotnej platobnej neschopnosti, práve trestnou činnosťou takých ľudí, ktorí majú možnosť požiadať prezidenta o amnestiu, či milosť. Mám tri rozsudky o povinnosti tretích osôb vydať mi bezdôvodné obohatenie vo výške spolu viac ako desať miliónov Sk (to neni môj zisk, to sú záväzky voči dalším osobám), ale peniaze doposiaľ nemám, čo viedlo k nenapraviteľným nevýhodám a nabaľovaniu dlhov a takto som prišiel v nezákonnej dražbe aj o rodinný dom, pritom som nič nespáchal, ale pociťujem nelegálny doživotný trest chudoby a psychického týrania, ako odplata za mojú politickú angažovanoť v politikve po 89 roku na strane obyčajných ľudí. Vďaka korupcie a nevymožiteľnosti práva, ktorá sa na Slovensku udomácnila,  my poškodení občania spolu so svojimi rodinami nesieme na chrbte dlhodobo neznesiteľné bremeno.

Ľudia Vám veria, že  prinesiete svetlo do temnej minulosti, že aj za pomoci našich príbehov poškodených občanov budete vedieť kam nasmerovať sily aby sa odstránila nežiaduca politická korupcia  ktorá sa udomácnila v celom systéme riadenia štátu. V zahraničí sa hovorí, že korupcia dostala takú silu, že tvorí štát v štáte, tak sme to pociťovali aj my vyše 5 rokov v azylovom konaní vo Svajčiarsku. Korupcia, prieťahy v konaní  a prenasledovanie štátnou mocou jej pasivitou (mám tri nálezy Ustavného súdu, že boli porušené moje základe ľudské práva), to je aj príbeh môj osobný ako aj príbeh mojej rodiny, ktorá je v ohrození, krajnej núdze a padá do priepasti, rodina, ktorá potrebuje pomoc zásahom z toho najvyššieho miesta.

 

Po vyše 5 ročnom bývaní v ubytovni Fortúna sme sa presťahovali do normálneho bytu

www.koloseo.info/rodina/rodina_Molnarova.jpg  Foto rodiny,

manželka ma zapredala bývalým štruktúram ŠTb za 30.000 euro!

Po dvoch rokoch intenzívneho útoku „Tajného dohľadu“ sa rodina rozpadla.

 

Pán Prezident prosím pomôžte aj jednotlivcom, našej rodine, aj my sme Vás volili a oslovili sme tisíce ľudí na Vašu podporu cez facebooku a vyzývali som k otvorenej diskusie Vášho protikandidáta Róberta Fica! Tým sme mu ubrali hlasy! (http://new.livestream.com/accounts/6093262/events/2589225/videos/43555986)

Nie úplne našou vinou sme sa dostali do rozvodového konania z dôvodov druhotnej platobnej neschopnosti ako vydavatelia periodickej tlače, na jednej strane mám niekoľko právoplatných a vykonateľných rozsudkov, že mi „darebáci“ dlhujú milióny, rozsudky nielen v občiansko-právnych konaniach  ale aj v trestnom konaní, v ktorých boli odsúdení za marenie výkonu úradného rozhodnutia a spôsobili škodu veľkého rozsahu, (pričom dostali len nízke podmienečné tresty), ale čo z toho, keď  ja stále nemám svoje peniaze, práve z dôvodov nevymožiteľnosti práva zlým nastavením zákonov predchádzajúcimi politikmi. Tunelovanie firiem, ktoré spôsobia škodu s politickým pozadím je na Slovensku beztrestné, aj keď sa zničí niekoľko rodín na niekoľko generácii dopredu.  Vyše 20 ročné súdne spory a druhotná platobná neschopnosť zapríčinila, že mi narástol nedoplatok v sociálnej poisťovni a teraz ja poberám dôchodok len vo  výške 192 euro, z čoho ako otec rodiny s dvomi dospievajúcimi deťmi doslova nevieme vyžiť. Manželka, ktorá ma sprevádzala celý život už túto ťarchu zadlženosti neuniesla a požiadala o rozvod a rodine hrozí kolaps.

 

Prosím o milosť, odpustenie nedoplatku v Sociálnej poisťovni

 

Ako opodstatnený dôvod k odpusteniu nedoplatkov dôchodkového poistenia a započítanie fakticky odpracovaných rokov uvádzam, že nedoplatky vznikli z dôvodov druhotnej platobnej neschopnosti, teda nie mojou vinou. Všeobecne sa uznáva názor, že na dlžníkov, ktorým vznikol dlh z dôvodov druhotnej platobnej neschopnosti by sa malo pozerať ak na ľudí, ktorí nie vlastným pričinením si zavinili svoje dlhy. Poukazujem na legislatívnú „dieru v zákonoch“ nakoľko neexistuje zákon, ktorým by moje dlhy zapríčinené trestnou činnosťou iných osôb potvrdené právoplatnými rozsudkami prešli na „hýbateľa“ nezákonnosti. teda prvotného „darebáka“, ktorý mi spôsobil ako prvý škodu. Bývala komunistická garnitúra si touto dierou v legislatíve zabezpečila beztrestné prenasledovanie nepohodlných občanov. Môj príbeh je toho svedectvom. Aj keď mám rozsudky o vydaní bezdôvodného obohatenia vo výške 4,4 milióna Sk z roku 1999 (peniaze mi dlhujú od roku 1994), do dnešného dna ich neviem vymôcť, nakoľko dlžník firmu zavčasu vytuneloval jednoduchým trikom (podvodným úpadkom), tým, že len vymenil nápis na budove z pôvodnej firmy LC Print Lučenec s.r.o.,  a nainštaloval novú ceduľu LC Print plus Lučenec s.r.o. na ktorú previedol celý majetok a týmto sa moje peniaze stratili v jeho novej firme na ktoré už exekútor zo zákona nemá právo siahnúť. V trestnom konaní ich súd uznal vinnými ale nezaviazal ich vďaka korupcie (absolútne nespravodlivé konanie) k zaplateniu škody, ale odkázal ma opäť na občiansko právne konanie, teda na začiatok (späť o 17 rokov), lebo súd už a o škode raz rozhodol a taktouto „hrou s časom“ ubehlo rovných neuveriteľných 17 rokov. Tých 4,4 miliona Sk, to nebol môj zisk, v tom boli aj moje záväzky, ktoré sa plynutím času začali nabalovať do nesplatiteľného dlhu.  Zákon o konkurze a vyrovnaní nepočíta s vyrovnaním, keď dlžník „vytuneluje“ firmu skôr ako zasiahne exekútor. Preto som z týchto osobných skúsenosti niekoľko krát navrhol zákony, ktoré som doposiaľ zaslal všetkým úradujúcim prezidentom (žiaľ s komunistickým pozadím), ktorými by dlh zapríčinený prvotným „darebákom“ prešiel na neho samotného, ak by súd potvrdil vzniknutú škodu a nie ako doposiaľ aby poškodený občan  prevzal bremeno na svoju ťarchu a „darebák“ si užíval a rozmnožoval poškodeného peniaze ďalej.

Lenže prijatím takéjto zákonnej normy, ktorá by jednoduchým spôsobom tento beztrestný „tunel“ zabránila, by sa nemoholo uskutočnovať prenasledovanie občanov tzv. „Tajným dohľadom nad občanmi“ ktorý slúži na rafinované odstraňovanie nepohodlných občanov. Toto zaviedol post komunistický režim a treba toto odstrániť. V prílohe posielam „návrhy zákonov“ na výkon základných ľudských práv, ktoré v praxi chýbajú.

Ešte väčší paradox je v tom, že zle nastavené zákony možno aj úmyselne, dovoľujú aby prvotnú príčinu predbehne následok príčiny. Teda trestá sa nie ten kto prvý „nezaplatil faktúru“ ale je potrestaný ten, ktorému následok tejto príčiny priviedol nesplatiteľný dlh. V mojom prípade som bol následkom prvotnej príčiny nevymožiteľnosťou rozsudkov pootrestaný tým, že na strane druhej som prišiel o rodinný dom, nakoľko sa prijal „zlý“ zákon (aby urýchlil prenasledovateľom zatlačiť prenasledovaného do stavu bezdomovca) tzv. zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý dovoľuje aj bez rozhodnutia súdu veľmi rafinovaným spôsobom pozbaviť vlastníka nehnuteľnosti (rodinného domu, bytu) a tak mu zobrať strechu nad hlavou aby následne iné zložky tajného dohľadu rozbili rodinu (nasadením dalších nástrojov a uplácaní jedného z manželov, väčšinou ženy) a po rozvodovom konaní mohli „nepohodlného“ občana jednoduchofyzicky odstrániť. Pred niekoľkými rokmi sme podali „oznámenie“ výboru NR SR aby sa takýmto podozreniam zaoberal, ale dostali sme odpoveď, že poslanci neprejavili záujem riešiť túto problematiku.

Nechcem Vás zaťažovať, čítaním môjho príbehu, bolo by to veľa strán (mometálne píšem knihu a mám napísaných už vyše 300 strán z plánovaných 1000 a ešte nie som ani v polovici príbehu), ale môj životný príbeh preukazuje, že stále tu vládne bývalá komunistická ŠTb prostredníctvom jej rozvetvenia a rozmnoženia o dalšie genrácie, ich deti,  ktorá ma z roka na rok väčšiu silu. (v prípade záujmu som vytvoril pre Vás linku na internetewww.koloseo.info/milost-riesenia ). V tejto fáze mojej žiadosti uvediem len posledné dve  nehorázne „konanie“ štátnej moci. Je nutné začať od konca. Po výmene generálneho prokuratora, i ked si myslím, že mal byť vymenovaný JUDr. Čentéš, som požiadal nového generálneho prokurátora o opätovné preskúmanie môjho prípadu „nezákonnej tzv. dobrovoľnej dražby“ môjho obydlia rodinného domu, ktorá sa uskutočnila bez môjho vedomia a v mojej neprítomnosti. V prílohe zasielam list zaslaný generálnemu prokurátorovi v ktorom som poukázal o.i. že podľa ustálenej judikatúry ESLP (Europskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu) je prchod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka svojvolne konanie a preto nikdy nemôže byť považované za zákonné. Už len na základe tejto skutočnosti mala generálna prokuratúra vydať uznesenie o nezákonnosti dražby. Svojvôľu nevyvratiteľne preukazuje aj chýbajúca zápisnica o odvovzdaní predmetu dražby, ktorú v zmysle zákona podpíše aj predchádzajúci vlstník. Neexistuje a nikomu to nevadí. Nemôže existovať, lebo som tu nebol!  Prokuratúre to neprekáža, že mne bola protizákonne spôsobená veľká krivda.

http://www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/generalnaprokuratura.pdf

Moja nádej na spravodlivosť „spľaskla“ keď po takmer trojmesačnopm skúmaní mojej sťažnosti som dostal od námestnika trestného odboru JUDr. Sufliarského (námestnik aj za čias predchádzajúceho generálneho prokurátora JUDr. Dobroslava Trnku) vyrozumenie v ktorom urobil len výpočet mojích trestných oznámení a sťažností z pohľadu štatistiky, ale k meritu veci vôbec stanovisko nezaujal a vec odložil.

http://www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/02-Upovedomenie-GP-na-staznost.pdf

Poukázal som aj na utajované skutočnosti, že podozrievam jedného konkrétneho poslanca v NR SR za stranu SMER a jeho priateľa a obchodného partnera ultra pravicového  developera, ktorí sa hneď po 89-tom pokúsili získať môj rodinný dom za asistencie SIS (okruh osôb okolo I.Lexu), napokon sa im to podarilo až po 15 rokoch „konšpirácii“ avšak zjavne  nezákonným spôsobom. Ovšem to by si vyžadovalo rozsiahlejšie popísanie odohratých skutočností. Z môjho pohľadu je terajší stav na Generálnej prokurature pre čestných občanov, ktorí sa stali obeťami politických útokov „tajného dohľadu“ neprijateľný  a potrebuje ZMENU celého vedenia zásahom vyššej moci.

Druhá anomália je domáhanie sa navrátenia rodinného domu cestou súdov. Darebáci, si to ošetrili zákonom tak aby mali istotu, že im nikto na podvody nemôže prísť. Len pre vysvetlenie, žiaľ zákon o dobrovoľných dražbách je postavený na právnej istote nadobúdateľa tým, že len do 3 mesiacov od vykonania dražby sa môže pôvodný vlastník domáhať pred súdom žalobou o určenie neplatnosti dražby, samotnú neplatnosť dražby, inak mu toto právo po 3 mesiacoch zaniká. Kedže som bol aj počas tejto „preklúzivnej doby“ v azylovom konaní v zahraničí, súdy môj návrh na vydanie nehnuteľnosti zamietli, lebo už po tej dobe nemôžu nezákonnosť preskúmavať. Kedže to odmietla aj Generálna prokuratúra, vychádza na povrch podozrenie, hraničiace s istotou, že predmetom štátneho tajomstva je práve tajné nariadenie pre výkonnú moc políciu, prokuratúru a súdnictvo aby ignoroval Ustavu SR a to konkrétne čl. 154c ak sa bude poškodený občan domáhať nápravy porušenia svojích základných ľudských práv, ktoré garantuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Prečo, dovolte krátke vysvetlenie.

Podľa čl. 154c Ustavy SR všetky medzinárodné dohovory majú prednosť pred domácimi zákonmi ak zabezpečujú väčšiu ochranu základných ľudských práv. Podľa Dohovoru čl. 1 dodatkového protokolu č. 1 Právo na majetok “Každý má právo pokojne užívať svoj majetok“. ESLP vo svojejk konmštatntrej judikatúre viac krát zdôrazniul, že zásah do obydlia je chúlostivá vec a musí prebiehať bez akýchkoľvek vád pročom sa uzniesol, že „prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka je svojvólne konanie a v žiadnom prípade sa nemôže v demokratickej spoločnosti, považovať za zákonné“.  Podľa názoru viacerých slovenských právnickych osobnosti je výklad taký, že ak súd zistí, že Dohovor zabezpečuje väčšiu ochranu ľudských práv a základných slobôd podľa dohovoru, v konaní uprednostní medzinárodnú zmluvu pred domácim zákonom.

 

Priama aplikácia medzinárodnej zmluvy (Dohovor)  podľa čl. 154c je v tom, že súd jej dá „prednosť pred domácim zákonom“.

Uplatňovanie európskeho práva na Slovensku

Juraj Čorba – Ján Klučka – Radoslav Procházka – Veronika Vávrová

Zástupca SR pred súdmi Európskych spoločenstiev Juraj Čorba pre agentúru SITA potvrdil, že Slovensko súd prehralo.

Z uvedeného vyplýva, že tak bývalá, ako aj súčasná ústavná úprava vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva stanovuje (stanovovala) za určitých okolností prednosť vybraného okruhu medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, pred vnútroštátnymi zákonmi. Dnes zrušený čl. 11, ako aj účinný nový čl. 154c a zmenený čl. 144 ústavy umožňujú (umožňovali) fyzickej alebo právnickej osobe dovolávať sa svojich práv, ktoré im z týchto medzinárodných zmlúv vyplývajú – a príslušný orgán aplikácie práva (napr. súd) musí takúto medzinárodnú zmluvu v zmysle uvedených ústavných článkov

aplikovať tak, že jej dá „prednosť pred zákonom“.

Pre prednostnú aplikáciu medzinárodných zmlúv podľa čl. 154c ods. 1 (ako aj zrušeného čl. 11) predpisuje ústava naviac ešte osobitnú materiálnu podmienku – musí ísť o zmluvu o ľudských právach a základných slobodách, ktoráposkytuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd.

Ak má byť medzinárodná zmluva (teda i Asociačná dohoda) prednostne aplikovaná na vzťahy medzi fyzickými a právnickými osobami, musí byť aspoň niektoré jej ustanovenie spôsobilé na priamu aplikáciu – t. j. spôsobilé vyvolávať priamy účinok (tzv. zmluvy bezprostredne vykonateľné – self-executing).

Podľa Dohovoru žiadne rozhodnutie, týkajúce sa ľudského práva, ktoré je svojvoľné, nikdy nemožno v demokratickej spoločnosti považovať za zákonné:

Odsek 39 rozsudku Winterwerp proti Holandsku: „V demokratickej spoločnosti, ktorá sa hlási k princípu právneho štátu, žiadne rozhodnutie, ktoré je svojvoľné, nemožno nikdy považovať za zákonné“.

Odsek 58 rozsudku Iatridis proti Grécku: „Súd opakovane zdôrazňuje, že prvá a najdôležitejšia požiadavka článku 1 Protokolu č.1 je, že akýkoľvek zásah verejného orgánu do pokojného užívania majetku musí byť zákonný… Z toho vyplýva, že otázka, či sa zachovala spravodlivá rovnováha medzi potrebami všeobecného záujmu spoločnosti a požiadavkami na ochranu práv jednotlivca, sa stane relevantnou iba vtedy, ak sa preukázalo, že porušenie, o ktoré ide, spĺňa požiadavku zákonnosti a nie je svojvoľné.“

Prof.JUDr. Ján Svák, CSc.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv):

„Ďalšou podmienkou ochrany zaručenej druhou vetou článku 1 Dodatkového protokolu č.1 Európskeho dohovoru je, že realizátorom zbavenia majetku musí byť štát. Štát však môže zbaviť majetku fyzickú alebo právnickú osobu nielen aktívnym konaním, ale aj pasívne, a to vytvorením takých, najmä legislatívnych podmienok, ktoré umožnia tretím osobám neprimerane zasahovať do vlastníckeho práva.“

Zo záverov Ministerskej konferencie  Rady Európy 18.-19.2010 v Interlakene o autorite a účinnosti EDĽP:

„Štrasburský kontrolný mechanizmus je svojou povahou subsidiárny. Štáty sú zodpovedné za účinné uplatňovanie tohto Dohovoru a je spoločnou povinnosťou všetkých štátnych orgánov (výkonnej, súdnej a zákonodarnej moci) zabrániť alebo napraviť porušovanie ľudských práv na národnej úrovni. To je predovšetkým, ale nie výlučne, zodpovednosť sudcov.“

 

Tieto judikáty ESĽP sa v mojom prípade ignorovali, čo je podvod na občanovi!

 

Celý tento podvod na občanoch, kryl aj Váš predchodca, nakoľko som ho niekoľko krát žiadal o preskúmanie tejto nezákonnosti, a vyždy to skončilo výhovorkou, že prezident nemá právomoci zasahovať do nezávislosti polície prokuratúry a súdnictva. Ja som nežiadal aby rozhodoval za nich, ale aby vyslovil ako právnik svoj názor na porušovanie naších ľudských práv, ja som žiadal aby jeho právnici sa vyjadrili k porušovaniu Dohovoru o ľudských právach a požiadali Generálnu prokuratúru o prehodnotenie nesprávneho názoru vzhľadom na názor nezávislých odborníkov a kancelárie prezidneta. Je len hanbou, že pán Gašparovič má právnicke vzdelanie, takže dobre vedel, že boli porušené moje základné ľudské práva a nič neurobil pre to, aby došlo k náprave. Fuj hanba, som niekoľko krát povedal z tribúny protestujúcich občanov. (www.koloseo.info)

Na záver chcem načrtnúť, na vážny problém v spoločnosti, ktorá začala fungovať ak dva svety. Jeden pre vyvolených a duhý pre radových občanov. Teda chyba je v systéme, ktorý vybudoval ešte „postkomunisticky režim“ aby sa „darebáci“, ktorí zenužili zmeny v Európe mohli neúmerne obohatiť nad ostatnými občanmi.

Celý problém nevymožiteľnosti práv na Slovensku leží na pleciach orgánov činných v trestnom konaní, polície a prokuratúry a napokon aj súdnictva. Táto mc je v ľudoch, ktorých sa dá rozdeliť do niekoľko skupín:

1)     Ľudia sympatizujúci s komunistickým režimom (vládnu bývalé štruktúry ŠTB)

2)     Ľudia sympatizujúci s kapitalistickým darebáctvom ( vládnu „darebáci“)

3)     Ľudia  sympatizujúci s demokraciou ( prijateľná vláda zástupcov ľudu)

4)     Ľudia sympatizujúci so striktným dodržiavaním ľudských práv (menšina)

 

Rada Európy odštartovala ešte v roku 1994 v Sofii odporúčanie „Výchova k demokratickému občianstvu“, ktorý bol určený najmä pre bývalé socialistické štáty aby postupným vzdelávaním sa upevňovali piliere demokracie a obmädzila sa korupcia na minimu. Odporúčanie ostalo len „odporúčaním“ a najmä Slovenské predchádzajúce vládne garnitúry urobili všetko pre to aby sa na odporúčanie takpovediac zabudlo. Tu bude ďalší priestor pre „Poradný výbor na preskúmanie sťažností poškodených občanov v odôvodnených podozreniach z korupcie na súdoch, prokuratúry a polície“, nakoľko bude nutné ľudí zo šátnej správy, ktorí budú podozriví z nekalých praktík zapojiť do tohoto programu. Ponúkam do výboru ako za člena „rady starších“ JUDr. Gabriela Bleha, nar. 22.2.1942 bytom L.Dérera 2, 831 01 Bratislava, skúseného právnika, ktorý bude vedieť ako udržať nezávisloť v rozhodovaní, ale s poukazom na striktné dodoržiavnie zákonnosti a mravných imperatívov najmä v oblasti polície, prokuratúry a súdnictva, ktoré potrebuje „preškolenie“ aby Slovensko nadobudlo znovu štatút právneho štátu. V orgánoch činných v trestnom konaní ako aj na súdoch hlavne v pozíciach samosudcov by mali pracovať v prospech blaha väčšiny ľudia s vysokým morálnym kreditom. V každom spore sa nájde darebák prvotný „hýbateľ“ porušenia zákonnosti a poškodený občan a tu musí nastať spravodlivá rovnováha medzi potrebami spoločnosti a potrebami ochraňovať  ľudské práva každého jednotlivca. To je veľmi zodpovedná práca, hľadanie pravdy.

Pravda je zosúladenie objektívnej reality s mojím vnútorným vnímaním, alebo presvedčením, teda nikto z nás si nemôže dovoliť pravdu prekrúcať, lebo tá objektívna pravda stále ostáva.

Hľadanie pravdy to je hlavným poslánim každého morálneho a zodpovedného človeka (sudcu) a je to vyjadrené tak, že je to súboj faktov dôkazov a ich subjketívne hodnotenie. Morálny a zodpovedný člověk (sudca) sa musí dopracovať k pravde skúmaním argumentov a musí dať priestor všetkým argumentom. Hladanie pravdy by malo byť ako hľadanie morálnych atribútov…

 

Vážený pán prezidnet,

vzhľadom na to, že máme dôvodné podozrenie, že takáto rozsiahla „akcia“ nezákonného vniknutia do nášho obydlia a následne scudzenia nášho obydlia sa nemohla uskutočniť „náhodou“, požiadali sme riaditeľa SIS o prešetrenie tejto kauzy, či nedošlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa tým, že táto „akcia“ mohla byť riadená kombinátorom zo SIS.

 

Náš list smeroval z informácií, ktoré sme získali z internetu: „Vnútorná kontrolná činnosť v Slovenskej informačnej službe sa vykonáva tak prostredníctvom jednotlivých stupňov riadenia, ako aj prostredníctvom špecializovaného kontrolného útvaru s pôsobnosťou na všetky oblasti činnosti služby.“  s vierou, že  špecializovaný kontrolný útvar SIS prevedie kontrolu, či jednotlivé osoby, ktoré podozrievame z trestnej činnosti a prepojena na SIS boli alebo neboli pracovníkmi alebo spolupracovníkmi SIS a ak áno aby bolo ich konanie prešetrené, či sa nedopustili nezákonným konaním spáchania trestného činu – zneužitia právomoci verejného činiteľa. Sme presvedčení, že aj takéto podnety od občanov by mal špecializovaný kontrolný útvar SIS prešetriť.

 

V prílohe Vám zasielame Rozhodnutie riaditeľa SIS, ktorým náš podnet prekvalifikoval na žiadosť o poskytnutie informácií, ktorú následne rozhodnutím zamietol.

 

Týmto nám bolo ako občanom odopreté základné právo na ochranu našich práv v súvislosti s podozrením prešetrenia nekalej činnosti SIS.

Rozhodnutie nasvedčuje, že ide o utajované skutočnosti, čo prehlbuje naše podozrenie, že išlo o porušenie zákona o SIS protiprávnym konaním voči našej rodine.

V prílohe Vám zasielame Rozhodnutie riaditeľa SIS a žiadame Vás v zmysle Vašich kompetencií ako ústavného činiteľa, ktorý má právo oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, aby ste požiadali riaditeľa SIS o odtajnenie informácií pre Vašu potrebu a v záujme zistenia objektívnej pravdy sa ďalej prešetrilo, či aktéri nezákonnej dobrovoľnej dražby boli alebo neboli príslušnikmi, spolupracovníkmi alebo riadení SIS.

 

Podozriví: poslanec za  SMER  Mxxxx Kxxxxxx, developer Ing. Sxxxxxxxx Pxxxxx, ktorí sa v začiatkoch pokúsili „okradnúť ma o rodfinný dom“ požičaním 600.000 Sk a následným sabotovaním vydavateľskej činnosti. Mám nepriame dôkazy, že sú iniciátormi môjho prenasledovania z „vymyslených“ dôvodv, neviem akých, ale silných.

Vnímame to ako odplatu za náš politický názor o udalostiach „november 89“

https://www.youtube.com/watch?v=4Zoq0aczY0I&list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=4Zoq0aczY0I&list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw Náš názor]

S pozdravom

 

 

Ján Molnár

 

http://www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/generalnaprokuratura.pdf

http://www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/02-Upovedomenie-GP-na-staznost.pdf

 

Hľadám odvážneho advokáta právneho zástupcu na tieto spory:

www.koloseo.info/ponuka

 


Prílohy:

 1. Rozsudok 8C7/98 o vydaní bezdôvodného obohatenia 4.4 mil. SK z 10.10.1998
 2. Upovedomenie Gen. Prokuratúry o nezákonnosti polície a prokuratúry z 31.10.2000
 3. Rozsudok 2T247/2008 o vine dvoch obžalovaných a spôsobenej škode z 09.02.2010
 4. Rozsudok 2T242/2008-1111 o marení úradného rozhodnutia a spôsobenej škode z23.11.2010
 5. Sprievodny list Generálnej prokuratúre, JUDR. Jaromír Čižmár z 27.11.2013
 6. Ďakší opakovaný podnet Generálnej prokuratúre, JUDR. Jaromír Čižmár z 27.11.2013
 7. Ďalšia sťažnosť Generálnej prokuratúre, JUDR. Jaromír Čižmár z 27.11.2013
 8. Upovedomenie z Gen.prok. od Mgr. Petra Šufliarského zt 10.apríla 2014-07-08
 9. Odpoveď prezidentskej kancelárie z 20.11.2007
 10. List prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi z 19.09.2007
 11. Rozhodnutie SIS (Slov.inf.sluižby) o neposkytnutí informácii z 10.9.2007
 12. Žiadosť prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi z 13.06.2008 (žiadosť při obnove porušených práv)
 13. Žiadosť prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi z 15.06.2007 (žiadosť o prešetrenie zákonnosti polície a prokuratúry)
 14. Oznámenie prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi z 22.08.2007 (Zneužitie zákona o dobrovoľných dražbách – zjednanie nápravy)
 15. Žiadosť prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi z 22.11.2007 (žiadosť o finančnú výpomoc)
 16. Oznámenie SIS Jozefovi Magalovi z 01.09.2007 (Zneužitie príávomoci verejného činiteľa, Zneužitie zákona o dobrovoľných dražbách)
 17. Dôverný list predsedovi vlády Róbertovi Ficovi z 19.09.2007 ( žiadosť o luistráciu osôb v SIS)
 18. Dôverný list predsedovi predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi z 19.09.2007 ( žiadosť o luistráciu osôb v SIS)
 19. Rozsudok 18C59/2007 o nevydaní rodinného domu z 31.03.2009 (ignorovanie čl. 154C Ústavy SR)
 20. Dovolanie na Najvyšší súd proti rozsudku 18C59/2007 z 11.06.2010 (ignorovanie čl. 154C Ústavy SR)
 21. Sťažnosť na Ústavný súd pre zaujatoť sudkyne JUDR. Ľudmila Gajdošíková (ignorovala vo svojích nálezoch čl 154c Ústavy SR)
 22. Sťažnosť do Štrassburgu v rámci 18C59/2007 z 19.09.2013 ( za ignorovanie súdmi SR čl. 154c Ústavy SR)
 23. Odpoveď zo Štrasburgu sp.zn. 8858/13 z 3.10.2013 (odmioetnutie prijímať sťažnosti od Jána Molnára)
 24. Výpis počtu sťažnosti zaslané do Štrasburgu
 25. Sťažnosť do Štrasburgu z 30.3.2013 (ignorácia ťl. 154c Ústavy SR)
 26. Sťažnosť do Štrasburgu z 30.3.2013 (podvod a falšovanie uznesení polície v žalobe proti Generálnej prokuratúre v kauze „krádež rodinného domu)
 27. Stručný popis aktívnych a pokračujúcich súdnych sporov
 28. Zoznam exekúcie a právnych úkonov a korešpondencie (musel som vykonať vyše 1400 právnych úkonov na úkro mojej zamestnanosti)
 29. Potvrdenie o nedoplatku v sociálnej poisťovne z 9.10.2009 (z dôvodov nevymožiteľnosti práva som nemohol zaplatiť nedoplatok vo výške 3.292,42 Euro)
 30. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne z 5. decembra 2013 o výške dôchodku 192,3 euro (následok nevymožiteľnosti práva v SR)
 31. Zoznam politických strán a hnutí (3.5.1991 zaregistrované HZDS, preds. Vladimír Mečiar a 6.5.1991 zaregistrovaní HSP, preds. Ján Molnár)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prísaha vlastencov Slovenska bez ohľadu na politickú orientáciu

26.04.2021

My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane prisaháme, že budeme brániť našu slobodu, rovnosť a bratstvo so všetkými praslovanskými národmi a usilovať sa o MIER v celosvetovom spojenectve čestných a statočných, charakterných a morálnych občanov suverénnych a národných krajín a spoločne porazíme novodobí fašizmus vstávajúci z hrobu [...]

Už je to vonku, COVID 19 je podvod! ! ! Súdy v troch štátoch spochybnili jeho existenciu! ! ! V Česku je revolúcia! !

03.04.2021

Nie je žiadnym tajomstvom, že už tri štáty Portugalsko, Dánsko a Fínsko súdnymi príkazmi zrušili nosenie rúšok a nariadili vládam aby veci dôkladnejšie prešetrili. Je tomu viac ako rok, čo zažívame strach s koronavírusu, ale všetko netrvá večne. Je pandémia skutočnosťou, alebo len fikciou aby mohli celosvetovo organizované skupiny zarobiť milióny? Pravda sa [...]

Konšpiračné oddelenie v DOMOBRANE, útopia alebo realita?

31.03.2021

O konšpiráciách a dekonšpiráciách bolo napísaných veľa článkov a kníh ako aj prieskumov, tak napríklad až 54 % Slovákov si myslí, že protesty Za slušné Slovensko, ktoré boli zorganizované po smrti Jána Kuciaka, boli zorganizované zahraničnými mocnosťami a organizátori boli za to platení. Až 40% respondentov zo Slovenska podľa prieskumu GLOBSEC verí tomu, že [...]

Election 2024 Trump

Streľba na Trumpa: padá Amerika do priepasti politického násilia?

14.07.2024 08:59

Čo urobí so Spojenými štátmi pokus o vraždu Donalda Trumpa?

vojna na Ukrajine

ONLINE: Budú Poliaci zostreľovať ruské rakety nad Ukrajinou? Bez súhlasu NATO sa na to nechystajú

14.07.2024 08:00

Poliaci zvažujú, že by zostreľovali ruské rakety ešte nad ukrajinským územím. Bez rozhodnutia NATO to však nechcú urobiť.

Obit Buell Pulitzers

V USA zabili štyroch prezidentov, neúspešných atentátov ale bolo viac

14.07.2024 07:40

Na štyroch prezidentov USA bol atentát spáchaný úspešne - Abrahama Lincolna, Jamesa A. Garfielda, Williama McKinleyho a Johna F. Kennedyho.

koloseo

Patríme medzi aktívnych občanov, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a majú za cieľ presadiť ZMENU spoločenského zriadenia na priamu demokraciu na vzor Švajčiarska.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 48
Celková čítanosť: 200791x
Priemerná čítanosť článkov: 4183x

Autor blogu