Založ si blog

Otvorený list predsedovi vlády Robertovi Ficovi „žiadosť o náhradu škody za nevymožiteľnosť práva na Slovensku“ aj Vašou vinou

V prípade i g n or á c i e môjho osobného   prijatia vyhlasujem od 15.07 2016

h l a d o v k u pred Úradom vlády Slovenskej republiky

Vážený pán Robert Fico, následujúce riadky nie sú román i keď to bude dlhé čítanie,

dovoľujem si Vám v úvode zaželať veľmi Dobré zdravie, pracovné a osobné úspechy! Aj ja som tiež prekonal infarkt myokardu so zástavou srdca s úspešnou resistúciou a následnou operáciu srdca trojitého bypassu. Spôsobili mi to dlhoročný stres z môjho prenasledovania „tajným dohľadom nad občanmi“. Toto zariadil pre moju osobu jeden občan SR, ktorý je dlhoročný poslanec za SMER – sociálna demokracia.

Jeho meno vyslovím až pri našom osobnom stretnutí, nakoľko už teraz sa vystavujem riziku, že dostanem nálepku pre „SIS“ ako potencionálny „terorista“ či „vrah“,   čo je spúšťač neuveriteľného „fašizmu“, lebo len preto sa mohlo stať to, čo sa stalo mne a mojej rodine.

„Oneskorená spravodlivosť nie je spravodlivosť!“ to sú Vaše slová, ale predsa by som rád prijal aj tú oneskorenú spravodlivosť, než žiadnu spravodlivosť.

Pýtam sa priamo Vás, prečo „len“ ja mám trpieť za nevymožiteľnosť práva v Slovenskej republike do takej miery, že na sklonku života, keď už by som si mal užívať dôchodok, sa mi rozpadla rodina, syn sa stal drogovo závislý v zahraničí a moja manželka urobila zo mňa bezdomovca?   Prečo sa plynutím času v krivde a bez pomoci „zhora“ sa z tohto začarovaného kruhu nedá vymaniť, len trpieť chudobou až do smrti   za to, že som sa nie vlastnou vinou dostal do finančnej krízy? Vy sám ste povedali, že na podnikateľa, ktorý sa nie vlastnou vinou dostane do druhotnej platobnej neschopnosti a následne nedokáže splácať svoje záväzky sa nemožno pozerať ako na dlžníka. Život dokazuje, že sú to iba prázdne frázy. Na celonárodných oslavách štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda dňa 05. 07.2007!!! v Bratislave na -Devíne ste sa pri našej rodine zastavili a sľúbili nám pomoc! Držali sme v rukách transparent s Vaším výrokom „Štát bez práva a zákonnosti nemá zmysel!“ Prepáčte mi moju otázku, ale čo sa stalo odvtedy – uplynulo už plných 9 rokov, aby tento štát mal zmysel?

Na slávnostiach na Devíne boli vtedy tisícky ľudí a my sme boli niekoľkokrát v zábere priameho prenosu televízií, Vy ste k nám pán Robert Fico prišli, krátko nás   vypočuli a sľúbili ste nám prijatie a Vašu pomoc. Žiaľ, zostalo len pri sľuboch, pretože na žiaden list nám nikto neodpovedal.

Situácia sa však vyhrotila pre nás do nenapraviteľných problémov a to bremeno sa už nedá uniesť! Je ťažšie ako kríž, ktorý musel niesť pán Ježiš Kristus. pretože to trvalo krátko! My nesieme náš kríž už od navrátenia z azylového konania, t .j.od 13.10.2005, čo je už viac ako posledných 10 rokov nášho života!!!

Už vtedy sme Vám v krátkom osobnom rozhovore priamo v teréne odovzdali videokazetu s nahrávkami diskusnej relácie „KOLOSEO“ s témou „Korupcia na súdoch“ odvysielanej na internete a výzvou na verejnú diskusiu, aby ste Vaše slová premenili na skutky. Slovensko má prijaté zákony, ale nemá výkon zákonnosti, nakoľko zákony sa „prekrúcajú“ samotnými strážcami zákonnosti – policiou, prokuratúrou a súdnictvom – to je problém nevymožiteľnosti práva na Slovensku!!!

Svojvôľa pri rozhodovaní, zneužívanie slobody myslenia a nezávislosti na svojvoľľné rozhodovanie. To nie je iba môj   problém, ale aj problém veľkého množstva rodin, ktoré sa rozpadajú pod krupobitím svojvoľných rozhodnutí. To je aj môj prípad a následok rozpadu mojej rodiny, pretože mne v zmysle právoplatného rozsudku v občianskom konaní dlhuje spol.s.r.o spolu s úrokmi vyše 56 mil. Sk, firmu konateľ „vytuneloval“ a v trestnom konaní súd uznal konateľa vinného, ale mňa znovu odkázal na občianske súdne konanie, v ktorom súd žalobu zamietol z dôvodov dvojročnej subjektívnej premlčacej lehoty i napriek tomu, že bola škoda spôsobená úmyselne trestnou činnosťou za marenie výkonu úradného rozhodnutia. Sudcovia majú takú „neuveriteľnú“ moc, že môžu si vykladať zákony po svojom. V mojom prípade, kedže bola škoda spôsobená úmyselne trestnou činnosťou, mala platiť prinajmenšom trojročná premlčacia lehota ak nie desaťročná. A vôbec premlčacie lehoty sú zbraňou hromadného ničenia ľudských životov. Zlodej a bandita už po dvoch rokoch nie je zlodej a bandita? Veď to je absurdné, aké zákony ste vymysleli!!! Pani ministerka Žitňanská mi ani na jednu moju sťažnosť neodpísala (i napriek tomu, že pred voľbami mi to cez FB sľúbila), ale z jej rezortu som dostal vyjadrenie, že sudcovia sú nezávislí a nikto im nemôže prikázať aby dodržiavali zákon. (len v odvolacom konaní, kde sú zase voči sebe sudcovia solidárni a nezmenia názor prvostupňo-vého súdu)

V záujme odstánenia týchto neprávostí navrhujem, aby ste „urýchlene“ iniciovali prijatie zákona „o povinnom vyrovnaní medzi fyzickými osobami“ Zjednodušená forma zákona by mala znieť asi takto:

Kto ako prvý nedodrží zmluvný záväzok voči inému a ten preukáže, že hrozí reťazenie dlhu, tak ten, kto ako prvý nedodržal záväzok, preberá v plnej výške   záväzok ako svoje vlastné bremeno toho, kto bol nedodržaním zmluvného záväzku poškodený.                                                                                                    Alebo:

Majiteľ ako fyzická osoba spoločnosti s ručeným obmedzeným ručí celým svojím majetkom za nesplnený záväzok voči inéj fyzickej osobe.

Následne (počas vyše 4 ročného azylového konania vo Švajčiarsku) som v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv (polícia, prokuratúra a súdy ignorujú čl. 154c ústavy) prišiel o rodinný dom podvodným spôsobom v nezákonnej tzv. „dobrovoľnej“ dražbe a ocitol som sa s rodinou na ulici a nikoho nezaujíma, že tzv. dobrovolna dražba sa uskutočnila v rozpore s Dohovorom, „prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka je svojvoľné konanie a v žiadnej demokratickej spoločnosti, ktorá sa hlási k právnemu štátu, takýto prechod nemožno považovať za zákonný“.

To je judikát zo Štrasburgu.Pýtam sa, prečo neplatí aj   na Slovensku?

Zarážajúci je v mojom prípade „fašizmus“ nadradenosť jedných pred zákonom na úkor druhých. Fašizmus v tom, že polícia, prokuratúra a súdy vedome ignorujú čl. 154c Ústavy SR vo svojích postupoch a rozhodnutiach v prospech dražobných MAFII, v mojom prípade pod dohľadom jedného Vášho poslanca (čo neviem preukázať z dôvodov tajného dohľadu nad občanmi, ale viem, že tieto náhody nespravodlivosti, nie sú náhody ale cielené konšpirácie s mottom „Molnárovi ani cent odškodnenia“).

Zatiaľ, vážený pán predseda vlády a predseda politickej strany SMER – sociálna demokracia, jeden z Vaších poslancov nevinne vyzerajúci a stále sa usmievajúci veľmi rafinovane ublížil mojej rodine s dvomi deťmi tým, že hneď po 89-tom chcel získať nekalo „za babku“ môj rodinný dom, aby mal špinavé peniaze na kandidátku, čo sa mu sice hneďnepodarilo, lebo som urobil prezieravé kroky, ktoré mu tento plán prekazili, ale on sa nevzdal, využil svoje kontakty v SIS na pomstu – označil ma ako nepriateľa štátu – Persona Non Grata (najlepšie zaberá ak človeka označia že sa chystá zavraždiť prezidenta alebo inú významnú osobu).

Na utrpení mojej rodiny si on založil svoju kariéru, ktorá ho drží v parlamente už štvrté volebné obdobie za SMER – sociálna demokracia. Je to hrozná nespravodlivosť, on má pravidelný príjem vyše 3 tisíc euro za to, že moja rodina sa „úspešne rozpadla“ a mne zostalo len 199,40 euro/Mesin   jako starobný dôchodok.             .

Označil ma za nepriateľa spoločnosti a zariadil, aby som dostal nálepku „Persona Non Grata“ a vyrobil mi miliónové dlhy nasadením falošných obchodníkov riadených SIS na moju osobu. Ostali svedectvá, rozsudky, ktoré sú sice v môj prospech, spolu je to za „nevydané bezdôvodné obohatenia“ istina+uroky vyše 56 mil. Sk, ale čo z toho keď nevymožiteľnosť práva je pod kontrolou politickej korupcie a SIS-kári zariadili, aby mi dlžníci nemuseli zaplatiť a súdy vyhlásili pohľadávku za premlčanú.

Ani nezaplatili, ostali mi len dlhy z druhotnej platobnej neschopnosti.

Žiadam Vás v zastúpení poškodených občanov aby ste urýchlene prijali zákon, ktorým by všetky nevymožiteľné pohľadávky odkúpil štát, ako základný príjem pre poškodené rodiny, a ďalej ich vymáhal štát, ktorý disponuje políciou, prokuratúrou, súdnictvom a silovými rezortami. Musia byť stíhaní prvotní porušovatelia mravných imperatívov a nie, aby trpeli následníci prvotnej príčiny, ktorí len dodržiavali dohodnuté zákony a takto sa dostali do druhotnej platobnej neschopnosti formou „fašistického“ prenasledovania! Prepáčte za ten výraz, ale fašistické „gestapo“ bolo prijatelnejšie, lebo boli zviditeľnení uniformami, „dalo sa proti ním bojovať“ než tento novodobý „tajný dohľad nad občanmi“, ktorý skrytou formou prenasleduje nič netušiacich občanov.

Uvalili na mňa tak veľké bremeno, že plynutím času a neustálym prenasledovaním ma vyhnali zo Slovenska. V azylovom konaní vo Švajčiarsku som bol s rodinou vyše 4 roky a zatiaľ „oni“ nelenili, ukradli mi rodinný dom o ktorý sa dodnes súdim, ale márne, opäť nevymožiteľnosť práva. Politickou korupciou v radoch polície, prokuratúry a súdnictva mi nedovolia pokojne úžívať môj majetok v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Aby som sa plynutím času nedomohol spravodlivosti, „on“ a jeho kumpáni mi rozoštvali rodinu tým, že nasadili agentku priamo do rodiny. Aj keď vypove-dala priamo do zápisnice pred prokuratúrou, nič sa nezmenilo, vraj má psychickú poruchu. Áno má, nasadili dievča s psychickou poruchou osobnosti, zneužili ju v boji na umlčanie mojích aktivit, za solidaritu a spravodlivosť, za moje vystúpenia v 72 TV reláciach aby mohla následne manželka s deťmi za „tučnú“ odmenu (predpokladám 30.000 euro) opustiť Slovensko a odísť do Rakúska a mňa nechať napospas osudu, kedže som sa stal už závislý na manželkinom príjme.

Stratil som už všetko, ostal mi len holý život, dostal som infarkt myokardu ( len za iných okolnosti ako Vy) nikto z rodiny sa o mňa po operácii nepostaral, súdy zamietli moje návrhy na „predbežné opatrenie“ aby sa o mňa postarala moja zatiaľ právoplatná manželka. Na pojednávaniach bola v miestnosti „justičná stráž“ ako keby som „ja“ bol vrah, pričom som len v zmysle zákona o rodine žiadal plnenie manželských povinnosti, keď jeden z manželov sa ocitol v ohrození života. Návrh bol zamietnutý. Ostal som na ulici a tiež zariadili (ekonómka vydavateľstva mi neplatila sociálne a preto nemám zápočet odpracovaných rokov od „nežnej revolúcie“) že teraz nemám nielenže ani už ten rodinný dom ani už moju rodinu ale aj neprijateľný a smrtiaci základný dôchodcovský príjem, dôchodok len 199,40 euro pričinením dlhoročného prenasledovania nezákonnosťou a nevymožiteľnosťou práva. Áno, keby som dostal to čo mi podľa rozsudku patrilo do 3 dní od jeho právoplatnosti, vôbec by sa nestalo, že si neviem doplatiť dlh v sociálnej poisťovne. Supermanský naplánované, ako vo filme „nepriateľ štátu“. Rukopis americkej CIA. Ako zlý sen.

Žiaľ, na mojom prípade dokumentujem, že celá štátna správa je skormpovaná, polícia, prokuratúra včetne generálneho prokuratóra a súdnictva ignorujú čl. 154c Ústavy SR podľa ktorého by mali dať vo svojom rozhodovaní prednosť Dohovoru pred domácimi zákonmi, nakoľko to by bola jediná šanca aby som preukázal nezákonnosť vo všetkých odohratých skutočnostiach. Preto existuje Dohovor! Tajný dohľad nad občanmi zariaďuje tok udalostí tak, aby to všetko vyzeralo navonok ako moja chyba. Ešte aj agentku, ktorú nasadili pomenovali, že je to moja vina lebo je to „údajne“ moja „milenka“ aby mala manželka (spolupracovníčka ŠTB) dôvod ma opustiť a deťom nahovoriť, že je to moja vina!!! Hnus!!! Fuj!! Hanba – smrť novodobému FAŠIZMU!

Pohľadávka vo výške istiny a úrokov vyše 56 mil. Sk sa podľa súdov premlčala v tzv. subjektívnej premlčacej lehote, kým moja druhotná platobná neschopnosť mi zobrala všetko, nič není premlčané, nemôžem vlastniť ani vlastný mibil, či bankové konto a ani prípadny zárobok za brigády mi exekútori nedovolia použiť na zabezpečenie dôstojného života. Doživotná exekúcia (z dôvodov druhotnej platobnej neschopnosti- mám vyše 20 exekúcii, ktoré súdy i napriek mojej chudobe odmietajú zastaviť) s nesplatiteľnými doživotnými dlhmi = smrť.

Napokon manželka v Rakúsku opustila môjho syna, ja mu neviem finančne pomôcť, lebo sám som na ulici a stal sa z neho drogovo závislý auslander, ktorý zahynie, lebo keď mal 4 roky nás zrazilo auto (akcia riadená Lexovou SIS) a jemu ostali psychické následky s nevyliečiteľnou psychyckou poruchou vďaka ktorej sám neprežije. Ja ako otec sa bezbranne so slzami v očiach musím na to pozerať. Na vonok to bude vyzerať zase ako jeho vlastná vina. Tu už prestáva hra na dobrého a zlého, to je plánovaná fašistická „poprava“. Tak to už je silné kafe, ako sa ľudovo hovorí.

Vážený pán JUDr. Fico, predseda sociálnej strany, moje meno Vám nie je neznáme, oslovoval som Vás niekoľko desiatok krát. Po prvé: keď ste riadili stredisko pre poškodených občanov trestnými činmi (žiadosť o pomoc z 21.8.1999), cez stretnutia keď ste bol zástupcom pred ESĽP v Štrasburgu až po stretnutie na Devíne, kde sme držali transparent s Vašim sloganom „Štát bez zákonnosti nemá zmysel„ a Vy osobne ste prisľúbil, že nás príjmete a vypočujete si náš príbeh, nestalo sa ani po nespočetné množstvo žiadosti, ktoré sa k Vám možno vôbec nedostali (lebo sám ste zariadil blokáciu informácii od Molnárovcov) až po výzvu cez internet aby ste pred prezidentskými volbami prijal výzvu na diskusiu s poškodenou rodinou, ktorú ste neprijal ale, Boh Vám  to oplatil, ani voľby ste nevyhrali. (https://youtu.be/Ju8pkgeUl4c)

Ignorácia volania o pomoc je trestným činom aj pri „dopravných nehodách“ ale v politike ste chránená zákonom o nedotknuteľnosti, pokiaľ Vás silnejší neoznačia za zlodejov, viď súčasná „legenda“ kauzy Kaliňák a Baštrnák, kde ide o veľké zlodejiny. Ale v mojom prípade nejde o podvody ale o politické a fašistické samopopravy“!

Vyzývam Vás posledný krát pred tým, než začnem hladovku a stane sa čosi hrozne nepredvídateľné.

Žiadam Vás o prijatie a hodinovú diskusiu cez môj príbeh a príbeh mojej rodiny, ktorú si natočím na video a odvysielam cez internet na témy o „tajnom dohľade“ zneužívanie SIS a porušovaní ľudských práv priamo poslancami, nevymožiteľnosti práva v súdnictve, priam „fašistickým“ spôsobom – zneužitím inštitútu predmetu štátneho tajomstva – na krytie zločinu a ďalších skutočností, ktoré zapríčiňujú nielen stúpajúce množstvo sebevrážd a rastúci počet nespokojných a „nasratých“ (prevzaté z FB) občanov, ale aj urýchľujú možný konflikt občianskej vojny medzi informovanými „nadradenými“ a neinformovanými „podradnými“ občanmi. (keď ste sa vracal z Iraku vo vojenskom oblečeni aj s p. Kalinakom ste povedli, že je rozdiel medzi teroristami a bojovníkmi za slobodu a spravodlivosť). Ja som bojovník za slobodu a spravodlivosť a nie terorista ako ma označil Váš poslanec „siskárom“.

Z dôvodov vyššie uvedeného, dovoľte pripomenúť „motto“ při vzniku Všeobecnej deklarácie ľudských práv:

Vo vedomí že uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnych a neodcudziteľných práv členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete, že zneuznanie ľudských práv a pohrdanie nimi viedlo k barbarským činom, ktoré urážajú svedomie ľudstva, a že vybudovanie sveta, v ktorom ľudia, zbavení strachu a núdze, budú sa tešiť slobode prejavu a presvedčenia, bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudu, že je nutné, aby sa ľudské práva chránily zákonom, ak nemá byť človek donútený uchýliť sa, keď všetko ostatné zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku

Možno tento list ani neprečítate, lebo je dlhý ako román, ale to nie je román, to je Slovenská realita. Najviac bolí strata strechy nad hlavou, preto Vás vyzývam aby ste urýchlene urobili všetko preto aby sa prijal čl. 31 Socialnej charty „Právo na bývanie“ a opravili zákon o dobrovoľných dražbách. (stroj na výrobu bezdomovcov) Len pripomínam, že podľa Dohovoru „prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia pôvodneho vlastníka je svojvoľne konanie a v žiadnej demokratickej spoločnosti, ktorá sa hlási k právnemu štátu sa nemôže považovať za zákonný“.

Len na Slovensku tento štrasburský judikát povinne všetci ignorujú, ja som živý svedok (zatiaľ).

Navyše sa plynutím času moje pohľadávky stali nevymožiteľné, podľa súdov z dôvodov subjektívnej premlčacej lehoty, ale podľa Dohovoru sú nepremlčateľné lebo spadajú pod ochranu majetku, ale naše zákony mi nedovoľujú pohľadávku vymôcť. Jediné riešenie je oddĺženie môjho vtedajšieho vydavateľstva vo výške rozsudkov a istiny, čo činí ku dňu podania tohoto listu cca 56. mil. Sk.

Žiadosť o oddĺženie.

         Prosím Vás, aby ste predložili návrh Úradu vlády SR o oddĺženie fyzickej osoby – Jána Molnára vo výške právoplatných ale nevymožiteľných rozsudkov istina+úroky 56.000.000.- Sk z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Žiadam Vás o spravodlivosť!

Na doplnenie a upresnenie uvádzam, že to nebude môj zisk, aj keď v zmysle rozsudku mám právo s nimi naložiť podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia, ale to je reálny dlh vzniknutý z reťazenia a nabaľovania dlhu mojou druhotnou platobnou neschopnosťou. Taká je Holá PRAVDA.

„Pravda je zosúladenie objektívnej reality s mojím vnútorným vnímaním, alebo presvedčením, teda nikto z nás si nemôže dovoliť pravdu prekrúcať, lebo tá objektívna pravda stále ostáva.

Hľadanie pravdy to je hlavným poslánim každého morálneho a zodpovedného človeka (sudcu) a je to vyjadrené tak, že je to súboj faktov dôkazov a ich subjketívne hodnotenie. Morálny a zodpovedný člověk (sudca) sa musí dopracovať k pravde skúmaním argumentov a musí dať priestor všetkým argumentom. Hladanie pravdy by malo byť ako hľadanie morálnych atribútov…“

Toto je rodina, ktorá znášala útoky „goríl“ 22 rokov

rodina_Molnarova-blog

 

Už v minulosti som Vám poslal niekoľko listov a žiadosti ale márne, ostali bez odpovede. Tu je stručný prehľad:

Archív korešpondencie ešte z čias keď ste založili Stredisko pre obete trestných činov z 21.08.1999 www.koloseo.info/stredisko

Zmenšenina transparentu zo stretnutia na Devíne (bez odpovede)

Návrh na zjednanie nápravy z 23.08.2007 (bez odpovede)

Žiadosť o odtajnenie spisu SIS zo dňa 19.09.2007 (bez odpovede)

Žiadosť o dotáciu na film Veľká Morava z 28.02.2008 (bez Vašej odpovede)

Odpoveď Františka Határa z 17. marca 2008 (výhovorka)

Žiadosť riešenie prenasledovania nezákonnosťou z 11.06.2008 (bez odpovede)

Odpoveď Františka Határa z 13.januára 2009 (výhovorka)

List Generálnemu prokurátorovi z 27.11.2013 a 2 prílohy a „čudná“ odpoveď

List prezidentovi SR Kiskovi z 8.7.2014 a „čudná“ odpoveď.

Vážený pán JUDr. Fico,

už len v skrate uvádzam špirály „spravodlivosť do zabudnutia“ ktoré máte aj Vy vo svojom symbole strany, dúfam, že ste to nemysleli takto:

 

Odpis zo sťažnosti na Ústavný súd.

Špirála „spravodlivosť do zabudnutia“ v kauze LC Print Lučenec:

spiralaspirala-1-text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sťažnosti zo dňa 5.3.2008 vedenej na ústavnom súde pod sp.zn. Rvp 14006/08-12 sťažovatelia poukázali na špirálu „do zabudnutia“ tým, že v roku 1992 im bolo nezákonne zabránené používať svoj majetok a výrobný prostriedok na vytváranie podnikateľského zisku, v roku 1998 tieto skutočnosti boli potvrdené právoplatným rozsudkom a páchatelia zmarili vydať bezdôvodné obohatenie vo výške 4,4 milióna Sk, že v roku 2000 bolo vznesené obvinenie voči konkrétnym osobám, že polícia a prokuratúra vyše 8 rokov robila prieťahy v konaní a do dnešného dňa sa nenaplnil rozsudok a sťažovateľom nebolo vydané v zmysle rozsudku bezdôvodné obohatenie už vo výške vyše 56 miliónov Sk. Navyše ako sťažovatelia uviedli vo svojom doplnení, došlo k falšovaniu uznesení, aby bolo sťažovateľom zabránené spravodlivé zadosťučinenie. V „zmanipulovanom“ trestnom konaní bol konateľ uznaný vynným za marenie výkonu úradného rozhodnutia, ale súd ho nezaviazal zaplatením škody a odkázal ma na ďalšie občianske súdne konanie. Následne súd vyhovel námietke žalovaného a potvrdil, že náhrada škody je premlčaná. KONIEC. Od roku 1997 nemôžem pokojne užívať svoj majetok ani mi nebolo vydané nezákonné obohatenie v zmysle právoplatných rozsudkov a škoda predstavuje spolu úroky z omeškania a istina vyše 56 mil. Sk. To je moja druhotná platobná neschopnosť, ktorá začale reťazenie dlhov a v súčatnosti ja mám desiatky eskúcii ako následok prvotnej príčiny a stratil som ja nezákonne rodinný dom a strechu nad hlavou.

 

Výrok z rozhodnutia medzinárodného súdu k podobnej, ale právne relevantnej otázke:Tento súd preto už veľakrát vyložil svoju konštantnú jurisdikciu, že pojem „prenasledovanie“ v sebe zvyčajne zahrňuje aktivitu štátnej moci (exekutívnu alebo súdnu), pod   zvrchovanosťou ktorej sa sťažovateľ nachádza zvyčajne ako jej štátny občan, neprípustnú z hľadiska ľudských práv, poprípade zámernej či objektivne vynútenej pasivity štátnej moci domovského štátu, ktorá predstavuje príamu alebo nepriamu podporu aj prenasledovania nepohodlných jedincov niekým iným.

Motívom prenasledovania bola nekalá politická súťaž, nakoľko Ján Molnár založil politické hnutie, ktoré sa zúčastnilo parlamentných volieb v roku 1992 a činnosť hnutia financoval zo svojho zisku ako podnikateľ. Konkrétni páchatelia organizovali Jánovi Molnárovi ekonomické straty a štátna moc ich svojou pasivitou podporovala. To platí dodnes!

 

Špirála „spravodlivosť do zabudnutia“ v kauze krádež obydlia:

spiralaspirala-2-text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následkom prvej špirály „spravodlivosť do zabudnutia“ v kauze LC Print Lučenec bolo v inej súvislosti (odmietnutá sťažnosť sp.zn. III. US 284/07-13) sťažovateľom porušené opäť právo pokojne užívať svoj majetok – rodinný dom, keď v roku 2005 bola vykonaná nezákonná dražba ich obydlia, 1. januára 2007 bolo podané trestné oznámenie, skutočnosti boli nesprávne vyhodnotené a opakovaný podnet z 12.12.2007 adresovaný krajskému prokurátorovi JUDr. Čižnárovi orgány činné v trestnom konaní

i g n o r u j ú. Opäť sa vytvára ďalšia špirála „spravodlivosť do zabudnutia“, ktorá už nebude končiť len prepadom do bezdomovstva, ale smrťou sťažovateľov, nakoľko po dvojitom prepade, ktoré sťažovateľom hrozí, niet návratu.

 

Na samý záver sa pýtam, kto mi zaplatí vyše 2.000 (slovom dvetisíc) právnych úkonov, ktoré som musel urobiť od roku 2005 při domáhaní sa obnovenia mojích porušených prirodzených ľudských práv, keď vďaka vyššie uvedeným atribútom „tajného dohľadu“ mi dali vyhrať len 6 sťažnosti z 12-tich na ÚS za prieťahy v konaní:

  • 1) ÚS 74/09-39 zo dňa 28. mája 2009
  • 2) ÚS 312/09-50 zo dňa 10. decembra 2009
  • 3) ÚS 467/2010-36 Zo dňa 13. januára 2011
  • 4) ÚS 41/2011-12 zo dňa 25.februára 2011
  • 5) ÚS 828/2014-33 zo dňa 4. februára 2015
  • 6) ÚS 100/2015 zo dňa 19. mája 2015

Pričom v merite sporu boli všetky moje žaloby zamietnuté.

S úctou

Ján Molnár

 Prílohy: Foto z nemocnice, Listy generálnemu prokurátorovi, List prezidentovi republiky, Zoznam právnych úkonov prijatej a odoslanej pošty, séria rozsudkov a odvolaní pri žalobe o vydanie nehnuteľnosti až po Štrasburg, linky na internete

 

Prílohy cez internet:

Prílohy: (kedže ide o veľké množstvo príloh, ktoré by aj tak nikto nečítal, uvádzame len odkaz na internetové linky)

Registrácia politického hnutia HSP – Hnutie za slobud prejavu v r. 1992.

V súlade s Ústavou ČSFR sme sa zúčastnili politickej súťaže. Založili sme politické hnutie HSP Hnutie za slobodu prejavu, ktoré sa zúčastnilo na žiadosť vyše 11 000 občanov parlamentných volieb do NR SR v roku 1992. Naším jediným programom bolo motto „pod dohľadom televíznych kamier sledovať transparentnosť prechodu vlastníckych práv z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk“. V  rámci predvolebnej kampane sme dostali časový priestor pre naše klipy v celkovom objeme 50 vysielacích termínov. Vyrobili sme 12 klipov, ktoré sa striedali vo vysielacích časoch. Medzi nými aj klip „Vlado je vôľ“ za to, že sa rozdelilo ČSFR bez ľudového refernda.

Dôkaz: zostrih klipov na internete https://youtu.be/XDrahByseZM

Od tej doby sme pociťovalí prenasledovanie príslušníkmi bývalej ŠTB a novodobej SIS

Dôkaz: Internet http://www.koloseo.info/stb/

Kedže polícia a prokuratúra odmietala naše podania, podali sme Žalobu proti SR do Štrasburgu a Ženevy

Dôkaz: http://www.koloseo.info/zaloba/

Okresný súd v Lučenci vydal v r. 1998 rozsudok aby nám firma LC print spol. s r.o. vydala do 3 dní „nezákonné obohatenie“ vo výške 4,4 mil. Sk, nevydali a privodili nam bankrot. Bolo podané trestné oznámenie a až v roku 2011 súd uznal konateľa vinného za marenie výkonu úradného rozhodnutia, ale peniaze po dnes nemáme vďaka „nevymožiteľnosti práva“.

Dôkaz: internet http://www.koloseo.info/lucenec/

Neuveriteľne sofistikovaný útok nastal keď zomrela princezna DIANA, naše vydavateľstvo malo práve zakúpené autorské práva ku knihe „Intímny portrét princeznej Diany“ z druhej strany som napísal dovetok o jej smrti pod názvom „Zbohom ruža Anglická“. Predalo sa na slovenskom vtedy malom trhu neuveriteľných vyš 40.000 výtlačkov, ale priamo z účtu nám peniaze ukradol Ľubomír Jajcaj (zomrel na rakovinu) a nám ostali len dlhy. Neuveriteľné ale pravdivé.

Útoky pokračovali do neúnosnej miery, tak sme podali niekoľko žalôb ale následne po „podpálení auta“ vyhrážaním zabitím, museli utiecť do zahraničia hľadať „azyl“.

Dôkaz: internet http://www.koloseo.info/zalobask

Počas azylového konania sme podali aj generálny podnet na Generálnu prokuratúru, ktorý podnes nebol riadne vybavený.

Dôkaz: internet http://www.koloseo.info/podnet/ proti SIS: http://www.koloseo.info/zalobasis/

Po vyše 4 rokov azylového konania sme boli „vyhostený“ na politický príkaz nacionalistu ministra vnútra Švajčiarska pána Blochera.

Dôkaz: internet : http://www.koloseo.info/skandal/

Nepomohli ani sťažnosti, odvolania na pravdivé skutočnosti z ovplyvňovani azylového konania.

Dôkaz: internet http://www.koloseo.info/post/

Po príchode z azylového konania sme sa prepadli do bezdomvstva, nakoľko počas našej neprítomnosti a bez nášho vedomia nám „neznými páchatelia ukradli rodinný dom“. Podali sme podnet, ktorý bol odložený.

Dôkaz: Podnet   Dodatok1 Dodatok2 Dodatok3 Dodatok4 Opak.Podnet,JUDr.Čižnár

Trestné konaie za zmarenie výkonu úradného rozhodnutia bolo zmanipulované

Dôkaz: internet http://www.koloseo.info/sudy/2T247/

Trestné konanie za „krádež“ rodinného domu, bolo taktiež zmanipulované jako aj žaloba za nesprávny úradný postup polície a prokuratúry.

Kôkaz: internet http://www.koloseo.info/prokuratura/1Pn/

Trestné oznámenie, ktoré malo vyše 90 strán a vyše 1.000 príloh bolo do dnešneho dňa ignorované a Ústavný súd zamietol moju sťažnosť za prieťahy v konaní.

Dôkaz: internet http://www.koloseo.info/prokuratura/2Pn/

Linky na vyše 17 súdnych sporov, ktoré boli „tajným dohľadom“ zmanipulované.

Dôkaz: internet http://koloseo.info/sudy

Rodinné spory ktoré boli „tajným dohľadom“ vykonštruované.

Dôkaz: internet http://koloseo.info/rozvod

Viac sa dozviete na linke tohoto listu uverejneného na internete.

Dôkaz: internet http://www.koloseo.info/listypredvlady/

Moje blogy: http://koloseo.blog.pravda.sk/

Vyrobili sme a odvysielali vyše 70 diskusných relácii „koloseo“.

Dôkaz: internet https://www.youtube.com/user/chorademokracia

Po poslednom útoku na rodinu, sa rodina rozpadla a ostala len chátrajúca stránka na internete. Dôkaz: internet http://www.koloseo.info/

Bola zmanipulovaná sťažnosť novému generálnemu prokurátorovi JUDr. Čižnárovi.

Dôkaz: internet http://www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/generalnaprokuratura.pdf

Nepomohol ani otvorený list prezidentovi

Dôkaz: internet http://www.koloseo.info/listyprezidentovi/

Moje blogy na internete v boji za spravodlivosť

Dôkaz: internet: http://koloseo.blog.pravda.sk

 

Nazory a stanoviska k otazkam 17.novembra 1989

 

Čo sa stalo 17. novembra 1989 (1)

http://youtu.be/oyn3ocHAB_Y?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

17. novembra 1989 (2) Kto profitoval a kto stratil?

http://youtu.be/BBmgKYEq6Y8?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

17. november 1989 (3) Kde sa stala chyba?

http://youtu.be/11FJAfMRXec?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

17. november 1989 (4) Ako ďalej?

http://youtu.be/D6GcLWfywsM?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

Nazory a stanoviska k otazkam 17.novembra 1989

http://youtu.be/4Zoq0aczY0I?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

 

Naše názory k súdnym rozhodnutiam na videu:

10C84/2008 – video http://www.youtube.com/watch?v=XBN4voqb6vA

30.04.2008 žaloba podľa 514 MV a GP dražba

19C181/2009 – video http://youtu.be/wzybFkXGzEc

10.07.2009 neplatnosť prav.úkonu pri dražbe

7C33/2006 – video http://www.youtube.com/watch?v=uyPjTElH9ZQ

24.04.2007 ochrana osobnosti SPP, Konsol, Poisť…

20C59/2008 – video http://www.youtube.com/watch?v=F1Zd3QYkB9Y

14.07.2006 žaloba podľa 514 proti Magistratu

7C90/2006 – video http://www.youtube.com/watch?v=o13y0W-gt_g

z 13.06.2006 žaloba podľa 514 MV a GP kauza Lučenec

 

Niektoré linky na súdne spory:

 

1/ žalobu podľa zák. 514 – Min.spr.: http://www.koloseo.info/sudy/020213

(Ústavný súd potvrdil, bolo porušené moje právo Okresným súdom Bratislava IV –následok nezákonná dražba)

2/ žalobu podľa zák. 514 – MU KV.: http://www.koloseo.info/sudy/mukv

(podvody s bytmi, pričom sa preskočilo moje poradie a byt skončil cez „bieleho koňa“ u prednostu)

3/ žalobu podľa zák. 514 – NR SR:   http://www.koloseo.info/sudy/8C181

(prijala zákon o dobrovoľných dražbách a jeho novelizácia potvrdila, že bol v rozpore s Dohovorom)

4/ žalobu o ochranu osobnosti: http://www.koloseo.info/sudy/10C87

(Kraj.súd. zrušil rozh. Centra pravnej pomoci o odmietnutí žiadosti – dražba –zašantr.hnut.majetku)

5/ žaloba na určenie vlastníckych práv: http://www.koloseo.info/sudy/11C216

(bola vykonaná dražba v mojej neprítomnosti a nevedomosti čo je v rozpore s Dohovorom)

6/ žaloba o náhradu škody nezákonnou dražbou: http://www.koloseo.info/sudy/22C150

(za to, že při výkone dobrovolnej dražby mi nebola vrátená suma prevyšujúca hodnotu pohľadávky)

7/ žaloba na ochranu osobnosti http://www.koloseo.info/sudy/12C202

(Kraj.súd. zrušil rozh. Centra pravnej pomoci o odmietnutí žiadosti – porušenie práva na dôstojný život)

7/ žalobu proti Slov. Sporitelni: http://www.koloseo.info/sudy/19C85

(Bolo podané odvolanie, Krajský súd ešte nerozhodol o odvolaní za nevybavené námietku zaujatosti)

žalobu proti Slov. Poisťovni: http://www.koloseo.info/sudy/29Cb10

(nutne obnoviť, nakoľko mi nebolo doručené posledné uznesenie o zastavení konania pre mojú neprítomnosť.)

Vzhľadom na krátkosť času je 4.7.2016 14.30 min ostatné osobne, zajtra na Devíne.

 

Na záver:

Rodinné žaloby:

 

Na základe nevymožiteľnosti práva pohľadávky LC Print Lučenec a mojej snahe zučastniť sa politickej súťaže založením politického hnutia HSP, kandidatúry za starostu, kandidatúra za úprezidenta SR so snahou zavedenia priamej demokracie bol nasadený zahraničný agnet do mojej rodiny, ktorému sa podarilo rozbiť rodinu a manželka ma zapredala za zrejmu 30 tisicovú domenu urobila zo mňa bezdomovstva, vznikli ďalšie súdne spory:

  1. a) Návrh na určenie výživného pre manžela, http://www.koloseo.info/sudy/13P190/default.htm
  2. b) Návrh na rozvod manželstva http://www.koloseo.info/sudy/4C180/default.htm
  3. c) Návrh na ochranu osobnosti proti manželke http://www.koloseo.info/sudy/10C18/default.htm

 

Aj tu by som potreboval zastupovanie.

 

Trestné 1 ukradla mi syna a mna urobila bezdomovca

http://www.koloseo.info/prokuratura/010513/default.htm

Trestné 2 robila podvody na úkor rodiny

http://www.koloseo.info/prokuratura/270513/default.htm

Trestnén 3 jej sestra všetko z politických dôvodov zariadila

http://www.koloseo.info/prokuratura/orp67/default.htm

 

Na úplný záver v rýchlosti:

 

Dôkazom, že korupcia na súdoch funguje je žaloba proti Ministerstvu spreavodlivosti za nesprávny úradný postup, nakoľko Ústavný súd vydal nález o porušení mojích základných ľudských práv v kontexte s rodinným domom tým, že súd ignoroval dlhé roky moju námietku proti exekúcii, keby totiž rozhodol nemohla by prebehnúť dobrovoľná dražba. Exekútor JUDr. Jonata by predal dom tak ako stál za 10 mil. Sk, odpočítal by dlh aj s poplatkami 2 mil. Sk a nám by ostalo 8 mil. Sk na nové bývanie. Aby sa tak nestalo, súd robil prieťahy v konaní a tým umožnil vykonať tzv. „dobrovolnú dražbu“. Súčinnosť tajných služieb je týmto preukázaná. Samozrejme Okresný súd BA IV žalobu zamietne. Žalobu som podal preto, aby som zaprotokoloval udalosti. Taká je Holá PRAVDA

 

Linka na žalobu: http://www.koloseo.info/sudy/020213/default.htm

 

Prísaha vlastencov Slovenska bez ohľadu na politickú orientáciu

26.04.2021

My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane prisaháme, že budeme brániť našu slobodu, rovnosť a bratstvo so všetkými praslovanskými národmi a usilovať sa o MIER v celosvetovom spojenectve čestných a statočných, charakterných a morálnych občanov suverénnych a národných krajín a spoločne porazíme novodobí fašizmus vstávajúci z hrobu [...]

Už je to vonku, COVID 19 je podvod! ! ! Súdy v troch štátoch spochybnili jeho existenciu! ! ! V Česku je revolúcia! !

03.04.2021

Nie je žiadnym tajomstvom, že už tri štáty Portugalsko, Dánsko a Fínsko súdnymi príkazmi zrušili nosenie rúšok a nariadili vládam aby veci dôkladnejšie prešetrili. Je tomu viac ako rok, čo zažívame strach s koronavírusu, ale všetko netrvá večne. Je pandémia skutočnosťou, alebo len fikciou aby mohli celosvetovo organizované skupiny zarobiť milióny? Pravda sa [...]

Konšpiračné oddelenie v DOMOBRANE, útopia alebo realita?

31.03.2021

O konšpiráciách a dekonšpiráciách bolo napísaných veľa článkov a kníh ako aj prieskumov, tak napríklad až 54 % Slovákov si myslí, že protesty Za slušné Slovensko, ktoré boli zorganizované po smrti Jána Kuciaka, boli zorganizované zahraničnými mocnosťami a organizátori boli za to platení. Až 40% respondentov zo Slovenska podľa prieskumu GLOBSEC verí tomu, že [...]

Election 2024 Trump

Streľba na Trumpa: padá Amerika do priepasti politického násilia?

14.07.2024 08:59

Čo urobí so Spojenými štátmi pokus o vraždu Donalda Trumpa?

vojna na Ukrajine

ONLINE: Budú Poliaci zostreľovať ruské rakety nad Ukrajinou? Bez súhlasu NATO sa na to nechystajú

14.07.2024 08:00

Poliaci zvažujú, že by zostreľovali ruské rakety ešte nad ukrajinským územím. Bez rozhodnutia NATO to však nechcú urobiť.

Obit Buell Pulitzers

V USA zabili štyroch prezidentov, neúspešných atentátov ale bolo viac

14.07.2024 07:40

Na štyroch prezidentov USA bol atentát spáchaný úspešne - Abrahama Lincolna, Jamesa A. Garfielda, Williama McKinleyho a Johna F. Kennedyho.

koloseo

Patríme medzi aktívnych občanov, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a majú za cieľ presadiť ZMENU spoločenského zriadenia na priamu demokraciu na vzor Švajčiarska.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 48
Celková čítanosť: 200793x
Priemerná čítanosť článkov: 4183x

Autor blogu